جزوه کامل مجموعه اصلی سازگاري بافتی و عرضه آنتی ژن MHC I , II فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : ۵۴ صفحه  نقش ساسی در تعیین پاسخ هاي ایمنی اکتسابی دارند و مجموعه خاصی از MHC مولکولهای که توسط یک فرد عرضه می شوند، برروي گنجینه آنتی ژن هایی که سلولهای سایتو توکسیک و…

ادامه نوشته →