شبیه سازی کنترل چرخش (field oriented) موتور سنکرون آهنربای دائم (PMSM) براساس روش id = 0 فایل زیر شبیه سازی در زمینه کنترل چرخش (field oriented) موتور سنکرون آهنربای دائم (PMSM) براساس روش id = 0 می باشد. خروجی و شبیه سازی با هم در شکل کنار نشان داده شده است.  … دریافت فایل