برچسب نوشته ها:CUDA

کد برنامه پیاده سازی مقاله الگوریتم خوشه بندی موازی برای مجموعه داده های زیست شناسی مقیاس-بزرگ با CUDA

کد برنامه پیاده سازی مقاله الگوریتم خوشه بندی موازی برای مجموعه داده های زیست شناسی مقیاس-بزرگ با CUDA این برنامه با استفاده از مقاله Parallel Clustering Algorithm for Large-Scale BiologicalData Sets  پیاده سازی شده است ./     کد برنامه پیاده سازی مقاله الگوریتم خوشه بندی موازی برای مجموعه داده های زیست شناسی مقیاس-بزرگ با استفاده از…

ادامه نوشته →

کد برنامه پیاده سازی موازی الگوریتم کرم شب تاب روی GPUبا استفاده از CUDA

کد برنامه پیاده سازی موازی الگوریتم کرم شب تاب روی GPUبا استفاده از CUDA این برنامه با استفاده از مقاله Parallel Parametric Optimisation with Firefly Algorithms on Graphical Processing Units پیاده سازی شده است ./     کد برنامه پیاده سازی موازی الگوریتم کرم شب تاب با استفاده از CUDA نوشته شده در اختیار شما قرار داده…

ادامه نوشته →

Back to Top