نمونه سوال باستان شناسی ایران کد درس : ۱۲۲۹۰۰۳ ترم سوال پاسخنامه نیمسال اول ۸۸-۸۹     نیمسال دوم ۸۸-۸۹     نیمسال اول ۸۹-۹۰   ج نیمسال دوم ۸۹-۹۰     تابستان ۹۰     نیمسال اول ۹۰-۹۱     نیمسال دوم ۹۰-۹۱   ج نیمسال اول ۹۱-۹۲   ج        …

ادامه نوشته →