نمونه سوال آشنایی با سازمان های دولتی ایران کد درس : ۱۲۱۸۰۱۴ ترم سوال پاسخنامه نیمسال اول ۸۸-۸۹     نیمسال دوم ۸۸-۸۹     نیمسال اول ۸۹-۹۰   ج نیمسال دوم ۸۹-۹۰                       نیمسال اول ۹۲-۹۳   ج نیمسال دوم ۹۲-۹۳      …

ادامه نوشته →