منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات     فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات۲۸ هواساز داراي دو ورودي است يكي از هواي آزاد و ديگري ورودي از هواي بر گشتي و بر روي هر كدام از اين ورودي ها يك دسپر وجود دارد كه دمپر روي هواي برگشتي به صورت دستي كنترل مي شود و…

ادامه نوشته →