برچسب نوشته ها:پره

مطالعه تاثير وجود عيب ترك در ريشه پره فن ها و كمپرسورها طي يك نمونه آزمايشگاهي

مطالعه تاثير وجود عيب ترك در ريشه پره فن ها و كمپرسورها طي يك نمونه آزمايشگاهي مطالعه تاثير وجود عيب ترك در ريشه پره فن ها و كمپرسورها طي يك نمونه آزمايشگاهي نويسند zwnj;گان: [ دریافت فایل … دریافت فایل

مدلسازي جريان آرام و غير همدماي يك سيال غير نيوتني در يك لوله پره دار

مدلسازي جريان آرام و غير همدماي يك سيال غير نيوتني در يك لوله پره دار مدلسازي جريان آرام و غير همدماي يك سيال غير نيوتني در يك لوله پره دار در اين مقاله جريان سيال غير نيوتني همراه با انتقال حرارت درداخل يك لوله با پره هاي طولي مدلسازي شده است. براي مدل كردن رفتار…

ادامه نوشته →

بررسي عددي خنك كاري لايه اي پره هاي توربين گاز

بررسي عددي خنك كاري لايه اي پره هاي توربين گاز بررسي عددي خنك كاري لايه اي پره هاي توربين گاز در اين مقاله جريان اطراف يك پره روتور توربين گاز به منظور بررسي خنككاري شبيه سازي شده است. اين كار با استفاده از معادلات متوسطگيري شده رينولدز ۱ و به كمك كد فلوئنت انجامشده است.…

ادامه نوشته →

بهينه سازي هندسه پره با انتقال حرارت جابجايي و تابش با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني

بهينه سازي هندسه پره با انتقال حرارت جابجايي و تابش با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني در اين مطالعه بهينه سازي هندسهي يك پره سوزني جهت دستيابي به ماكزيمم انتقال حرارت از سطح پره، در يك حجم معين بررسي مي شود. انتقال حرارت در طول پره، توسط هدايت يك بعديانجام مي گيرد. منحني هاي بزير…

ادامه نوشته →

بهينه سازي هندسه پره با انتقال حرارت جابجايي و تابش با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني

بهينه سازي هندسه پره با انتقال حرارت جابجايي و تابش با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني در اين مطالعه بهينه سازي هندسهي يك پره سوزني جهت دستيابي به ماكزيمم انتقال حرارت از سطح پره، در يك حجم معين بررسي مي شود. انتقال حرارت در طول پره، توسط هدايت يك بعديانجام مي گيرد. منحني هاي بزير…

ادامه نوشته →

بهينه سازي هندسه پره با انتقال حرارت جابجايي و تابش با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني

بهينه سازي هندسه پره با انتقال حرارت جابجايي و تابش با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني در اين مطالعه بهينه سازي هندسهي يك پره سوزني جهت دستيابي به ماكزيمم انتقال حرارت از سطح پره، در يك حجم معين بررسي مي شود. انتقال حرارت در طول پره، توسط هدايت يك بعديانجام مي گيرد. منحني هاي بزير…

ادامه نوشته →

تغيير هندسه پره هاي پروانه فن جريان متقاطع درون واحد داخلي كولر دوتكه

تغيير هندسه پره هاي پروانه فن جريان متقاطع درون واحد داخلي كولر دوتكه فن جريان متقاطع نوع خاصي از توربو ماشين ها مي باشد كه جريان سيال از ميان پره هاي پروانه عبور مي كند. به دليل هندسه پيچيده و آشفتگي جريان از روش عددي براي عملكرد فن جريان متقاطع موجود در واحد داخلي كولر…

ادامه نوشته →

بررسي رشد ترك در رديف آخر پره توربين بخار

بررسي رشد ترك در رديف آخر پره توربين بخار هدف از پژوهش حاضر بررسي رشد ترك در رديف آخر پره توربين بخار نيروگاه رامين اهواز به كمك روش اجزاء محدود مي باشد. يكي از مشكلات رايج در صنعت نيروگاهي پيدايش ترك و شكست در پره هاي رديف آخر توربين به دلايلي از جمله دوفازي بودن…

ادامه نوشته →

بررسي جريان هوا و همرفت از ميان روتور هواخور با پره هاي شعاعي صاف با لبه هاي گرد

بررسي جريان هوا و همرفت از ميان روتور هواخور با پره هاي شعاعي صاف با لبه هاي گرد در اين مقاله جريان هوا و همرفت از ميان روتور هاي هواخور با استفاده از روش مكانيك سيالات محاسباتي و به كمك نرم افزار Fluent مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده از لحاظ كيفي…

ادامه نوشته →

طراحي و تحليل حلزوني سه بعدي بدون پره براي توربين گازي شعاعي

طراحي و تحليل حلزوني سه بعدي بدون پره براي توربين گازي شعاعي در اين مقاله، ابتدا روش طراحي بيبعد براي حلزوني بدون پره درتوربين گازي شعاعي شرح داده ميشود. اين روش براساس جهت جريان و مقدار عدد ماخ مطلق در ورودي روتور پايه ريزي شدهاست. در اين روش، جريان سيال به صورت تراكم پذير، لزج…

ادامه نوشته →

Back to Top