برچسب نوشته ها:ي

پایان نامه مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري

پایان نامه مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري ۱-۱ . مقدمه: در هر جامعه shy;اي نيروي فعال و جوان بعنوان يكي از ذخاير و سرمايه shy;هاي آن جامعه محسوب و مطرح مي shy;باشد و در عمل نيز چرخه shy;ی فعاليت shy;هاي مختلف پيكره اجتماع بطور مستقيم و غيرمستقيم متكي به نيروهاي فوق…

ادامه نوشته →

ارائه ي يك رابطه ي تحليلي براي طول تغيير شكل در شكل دهي غلتكي سرد لوله ي گرد

ارائه ي يك رابطه ي تحليلي براي طول تغيير شكل در شكل دهي غلتكي سرد لوله ي گرد طول تغييرشكل يكي از پارامترهاي مهم در فرايند شكلدهي غلتكي سرد است كه علاوه بر تعيين آهنگ تغييرشكل، نقش اساسي در تعيين فاصلهي بين ايستگاهها دارد. نخستينبار باتاچاريا با معرفيمفهوم طول تغييرشكل، رابطهي بستهاي براي طول تغييرشكل…

ادامه نوشته →

محاسبه ي ماتریس نرمی شافت داراي ترك اریب تحت زوایاي مختلف

محاسبه ي ماتریس نرمی شافت داراي ترك اریب تحت زوایاي مختلف در اين مقاله فرايند تعيين ضرايب ماتريس نرمي براي ترك اريب درزاويهي دلخواه ارائه ميشود تشريح ميشود سپسبر اساس فرآيند تشريح شده، ضرايب ماتريس نرمي محاسبه ميشوند. اين ضرايب بر اساس مفاهيم مكانيك شكست و با بكارگيري تابع چگالي انرژي كرنشي بدست ميآيند. جهت…

ادامه نوشته →

ارائه مدل تحليلي براي كمانشو ارتعاشات آزاد سازه استوانه اي تقويت شده با شبكه ي منظم مستطيلي

ارائه مدل تحليلي براي كمانشو ارتعاشات آزاد سازه استوانه اي تقويت شده با شبكه ي منظم مستطيلي در اين مقاله سعي بر آن است تا مدلي تحليلي براي كمانش و ارتعاشات آزاد سازهي استوانهاي تقويتشده با شبكه منظم مستطيل WaffleStructureارائه گردد. براي اين منظور ابتدا پوسته با استفاده از تئوري پوسته نازك نقديNaghdi)و شبكه منظم…

ادامه نوشته →

تحليل و بهينه سازي پارامتري راه رونده ي دوپاي غيرفعال

تحليل و بهينه سازي پارامتري راه رونده ي دوپاي غيرفعال تحليل و بهينه سازي پارامتري راه رونده ي دوپاي غيرفعال با ارائه ي اولين مدل راه رونده ي غيرفعال در سال ۱۹۹۰ توسط مك گير ۱ دريچه ي جديدي براي بررسي فرآيند قدمزني در انسان و همچنين طراحي روبا تهاي پر بازده گشوده شد و…

ادامه نوشته →

مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد در محفظه هاي مربعي حاوي ماده ي متخلخل تحت تاثيرميدان مغناطيسي

مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد در محفظه هاي مربعي حاوي ماده ي متخلخل تحت تاثيرميدان مغناطيسي مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد در محفظه هاي مربعي حاوي ماده ي متخلخل تحت تاثيرميدان مغناطيسي در اين پژوهش جريان جابجايي طبيعي سيال در يك محفظه ي دو بعدي پر شده از ماده ي متخلخل تحت تاثير…

ادامه نوشته →

بررسي اثر تغيير مشخصات ترك بر ارتعاشات آزاد صفحه ي تركدار با ترك سرتاسري

بررسي اثر تغيير مشخصات ترك بر ارتعاشات آزاد صفحه ي تركدار با ترك سرتاسري در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي با استفاده از فاكتور شدت تنش، ارتعاشات آزاد يك صفحه ي تركدار،با ترك سرتاسري مورد بررسي قرار گرفته است.ترك در نظر گرفته شده،موازي يكي از لبههاي صفحه مي باشد.با فرضباز بودن ترك در…

ادامه نوشته →

بررسي رابطه ي فقر و خشونت

بررسي رابطه ي فقر و خشونت خشونت يكي از عواطف مهم انفعالي است كه كار با اهميتي براي انسان انجام مي دهد، يعني به او در حفظ و نگهداري خويش كمك مي كند. قرآن كريم متذكر مي شود laquo;با كفاري كه در برابر گسترش اسلام ايستادگي مي كنند با خشونت و شدت رفتار شود raquo;…

ادامه نوشته →

بررسي عددي تاثير تغيير فاصله ي لوله هاي جدار نازك متداخل بر قابليت جذب انرژي آن ها تحت بار گذاري محوري شبه استاتيكي با نرم افزار LS-Dyna

بررسي عددي تاثير تغيير فاصله ي لوله هاي جدار نازك متداخل بر قابليت جذب انرژي آن ها تحت بار گذاري محوري شبه استاتيكي با نرم افزار LS-Dyna در اين تحقيق، تاثير تغيير فاصله ي لوله هاي جدار نازك متداخل بر قابليت جذب انرژي آن ها از طريق شبيه سازي با نرم افزار اجزاء محدود LS-Dyna…

ادامه نوشته →

تحليل ارتعاشات آزاد الكترو ترمو مكانيكي تير نانو كامپوزيت مدرج تابعي تقويت شده با نانو لوله ي نيتريد بور بر بستر الاستيك با استفاده از تئوري تنش كوپل اصلاح شده

تحليل ارتعاشات آزاد الكترو ترمو مكانيكي تير نانو كامپوزيت مدرج تابعي تقويت شده با نانو لوله ي نيتريد بور بر بستر الاستيك با استفاده از تئوري تنش كوپل اصلاح شده در اين تحقيق تحليل ارتعاشات آزاد الكترو ترمو مكانيكي تير نانو كامپوزيت مدرج تابعي تقويت شده با نانو لوله ي نيتريد- بور بر بستر الاستيك…

ادامه نوشته →

Back to Top