برچسب نوشته ها:ماتریس

دانلود ماتریس مشخصات مهم محصول طول سیم .محکم بودن پرچ در سوکت و….

دانلود ماتریس مشخصات مهم محصول طول سیم .محکم بودن پرچ در سوکت و…. دانلود ماتریس  مشخصات مهم محصول طول سیم .محکم بودن پرچ در سوکت و…. ۱صفحه … دریافت فایل

حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدود(میله ای با طول مشخص و دمای دو سر معلوم)و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب

حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدود(میله ای با طول مشخص و دمای دو سر معلوم)و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب سوال:میله ای به طول یک  متر که یک سر آن صفر درجه  و سر دیگر آن در دمای ۱۰۰درجه قرار دارد.با فرض جریان حرارت یک بعدی، درجه حرارت گره های…

ادامه نوشته →

Back to Top