برچسب نوشته ها:كنترل

پروژه آماده: برجهاي خنك كن و كنترل شيميايي آنها – ۱۲۰ صفحه فایل ورد Word

پروژه آماده: برجهاي خنك كن و كنترل شيميايي آنها – ۱۲۰ صفحه فایل ورد Word انتخاب منبع سرد تابع موقعیت جغرافیایی و اندازه واحد صنعتی است در کشتی zwnj;ها ونقاط صنعتی کنار دریا و رودخانه ارزانترین منبع سرد آب دریا و رودخانه می باشد ولی در مناطقی که از نظر سفره zwnj;های آب زیرزمینی برداشت…

ادامه نوشته →

پایان نامه نقش تکنیک Earendvalue در كنترل پروژه

پایان نامه نقش تکنیک Earendvalue در كنترل پروژه مقدمه : کلیه افرادی در مشاغل و مسئولیتهای مختلف حداقل در طول مدت خدمت خود با یک پروژه سرو کار پیدا می کنند . وظایف و مسئولیت کسانیکه در قسمتهای طرح و برنامه سازمانها کار می کنند عموما در رابطه مستقیم با برنامه ریزی وکنترل پروژه ها…

ادامه نوشته →

كاربرد كنترل مقاوم و تعيين عدم قطعيت در ميكروسكوپ نيروي اتمي

كاربرد كنترل مقاوم و تعيين عدم قطعيت در ميكروسكوپ نيروي اتمي در اين مقاله كاربرد تئوري كنترل مقاوم در ميكروسكوپ نيروي اتمي ۱ مورد بررسي قرار ميگيرد. مدل تير پيوسته به عنوان مدل دقيق و پيچيده، و مدل جرم و فنر به عنوان مدل ساده از تيركميكروسكوپ نيروي اتمي، معرفي ميشوند و عدم قطعيت ۲…

ادامه نوشته →

كنترل حداقل زمان ربات متحرك همه جهته

كنترل حداقل زمان ربات متحرك همه جهته كنترل حداقل زمان ربات متحرك همه جهته در اين مقاله، مساله حداقل زمان يك ربات متحرك همه جهته بررسي شده است. بدين منظور، باتوجه به دقت مناسب روشهاي غير مستقيم، از اصل حداقلسازي پنترياگين استفاده ميشود. بابكارگيرياين روش مساله كنترل بهينه مذكور به … دریافت فایل

كنترل پديده چروكيدگي در فرآيند كشش عميق هيدروفرمينگ كاپ سركروي از جنس Al6111-T4 از طريق شبيه سازي و مقايسه با نتايج تجربي

كنترل پديده چروكيدگي در فرآيند كشش عميق هيدروفرمينگ كاپ سركروي از جنس Al6111-T4 از طريق شبيه سازي و مقايسه با نتايج تجربي كنترل پديده چروكيدگي در فرآيند كشش عميق هيدروفرمينگ كاپ سركروي از جنس Al6111-T4 از طريق شبيه سازي و مقايسه با نتايج تجربي در اين مقاله ابتدا تاثير كاربرد پروفيل فشار سيال در به…

ادامه نوشته →

ارائه مدل يك نيروگاه بخار، كنترل آن با روش PID و استفاده از الگوريتم ژنتيك

ارائه مدل يك نيروگاه بخار، كنترل آن با روش PID و استفاده از الگوريتم ژنتيك در اين تحقيق، مدل توربين ndash;گاورنر و بويلر همراه آن براي يك نيروگاه بخار استخراج و يك سيستم كنترل كننده تناسبي-انتگرالي- مشتقي ۱ كلاسيك براي مدل در نظر گرفته شده است. در اين موردفشار گلوگاه قبل توربين به عنوان تابع…

ادامه نوشته →

كنترل سيستم پيشرانش شناور زيرسطحي با استفاده از مشاهده گر سرعت جريان محوري در حالت شبه ماندگار

كنترل سيستم پيشرانش شناور زيرسطحي با استفاده از مشاهده گر سرعت جريان محوري در حالت شبه ماندگار در اين مقاله يك سيستم كنترل غيرخطي مبتني بر مشاهده گرجهت كنترل نيروي پيشران شناورهاي زيرسطحي ارائه مي گردد. در اين راستا ابتدا معادلات مربوط به سرعت شافت پروانه به صورتخلاصه بيان مي شود. سپس نيروي پيشران و…

ادامه نوشته →

بررسي پايداري و اثر ضريب كيفيت مكانيكي روي كنترل ارتعاشات به روش پالس- سوئيچينگ نيمه-اكتيو

بررسي پايداري و اثر ضريب كيفيت مكانيكي روي كنترل ارتعاشات به روش پالس- سوئيچينگ نيمه-اكتيو در اين مقاله كنترل ارتعاشات به روش پالس- سويچينگ و پايداري آن ، مورد مطالعه قرار گرفته است . پس از آن اثر ضريب كيفيت مكانيكي يروي اين روش كنترل مورد بررسي قرار گرفته است . دراين روش از المانهاي…

ادامه نوشته →

بررسي پايداري و اثر ضريب كيفيت مكانيكي روي كنترل ارتعاشات به روش پالس- سوئيچينگ نيمه-اكتيو

بررسي پايداري و اثر ضريب كيفيت مكانيكي روي كنترل ارتعاشات به روش پالس- سوئيچينگ نيمه-اكتيو در اين مقاله كنترل ارتعاشات به روش پالس- سويچينگ و پايداري آن ، مورد مطالعه قرار گرفته است . پس از آن اثر ضريب كيفيت مكانيكي يروي اين روش كنترل مورد بررسي قرار گرفته است . دراين روش از المانهاي…

ادامه نوشته →

طراحي كنترل كننده گاوسي-كوادراتيك-خطي مقاوم بر مبناي مدل زيرفضا جهت حذف فعال ارتعاشات يك صفحه انعطاف پذير

طراحي كنترل كننده گاوسي-كوادراتيك-خطي مقاوم بر مبناي مدل زيرفضا جهت حذف فعال ارتعاشات يك صفحه انعطاف پذير در اين مقاله كنترلكننده گاوسي-كوادراتيك-خطي مقاوم ۱ به منظور كنترل ارتعاشات صفحه انعطافپذير استفاده شده است. مدل مورد استفاده جهت طراحي كنترلكننده با استفاده از روش شناساييزيرفضا در حوزه فركانس بدست آمده است. سيستم شناسايي شده در بازه…

ادامه نوشته →

Back to Top