پرسشنامه استاندارد توانمندسازی مدیران (كردنائيچ، ۱۳۸۹) پرسشنامه استاندارد توانمندسازی مدیران (كردنائيچ، ۱۳۸۹)  پرسشنامه در مقياس اندازه گيري ليكرت بوده و ابعاد احساس شايستگي، احساس استقلال، احساس مؤثر بودن، احساس معني داربودن شغل، احساس اعتماد ميان همکاران را مورد سنجش قرار مي دهد. پرسشنامه هفت گزينه اي بوده و با احتساب نمراتي به ترتيب از يك…

ادامه نوشته →