راهنمای کامل و ترجمه زبان تخصصی کشاورزی – بر اساس کتاب عزبدفتری، ملکونیان، سلیمی، رحیم پور، یغمایی – کشاورزی پیام نور راهنمای کامل و ترجمه زبان تخصصی کشاورزی English for the student of Agriculture    بر اساس کتاب دکتر بهروز عزبدفتری، زاریک ملکونیان، ابراهیم جدیری سلیمی، مسعود رحیم پور، جونماری یغمایی منبع رشته کشاورزی دانشگاه…

ادامه نوشته →