برچسب نوشته ها:صفحه)

پروژه دودسنج با قابلیت کنترل (۵۱ صفحه)

پروژه دودسنج با قابلیت کنترل (۵۱ صفحه) چكيده : ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﮐﻨﺘـﺮل ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺷـﺮﮐﺖ MICROCHIP ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺷـﺪه، ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و اﻋﻤـﺎل واﮐﻨﺶ ﻻزم ﺑﺮاي رﻓﻊ…

ادامه نوشته →

عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها (در قالب ورد ۴۷ صفحه)

عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها (در قالب ورد ۴۷ صفحه) مقدمه: امروزه گسترش فعالیتهای بازرگانی، جهانی شدن و تغییرات وسیع تکنولوژیک در محیط سازمانها باعث گردیده که آنها برای حفظ بقاء و مزایای رقابتی خود از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند لازمه انعطاف پذیری تغییرات سریع است و تغییرات سریع بدون…

ادامه نوشته →

کارتحقیقی ‏ اقاله در قراردادها‏ با رويكردي بر نظام حقوقي ايران (فایل در قالب ورد و قابل ویرایش کامل ۶۳ صفحه)

کارتحقیقی ‏ اقاله در قراردادها‏ با رويكردي بر نظام حقوقي ايران (فایل در قالب ورد و قابل ویرایش کامل ۶۳ صفحه) هنگامى كه دو طرف براى برآوردن نيازها و تأمين منافع خود با يكديگر عقدى را منعقد مى سازند, اين عقد و پيمان از آثار شرعى برخوردار مى شود و برابر با قاعده و اصل…

ادامه نوشته →

مقاله مديريت نوين در عرصه جهاني (۵۰ صفحه)

مقاله مديريت نوين در عرصه جهاني (۵۰ صفحه) مقاله مديريت نوين در عرصه جهاني (۵۰ صفحه) … دریافت فایل

تشخیص و تدبیر درمانی سینوزیت (۸ صفحه)

تشخیص و تدبیر درمانی سینوزیت (۸ صفحه) سينوزيت يکي از شايعترين مواردي است که پزشک عمومي به آن بر ميخورد. اکثر موارد سينوزيت حاد به دليل عفونتهاي ويروسي مجاريتنفسي فوقاني به وجود ميآيند و به ندرت سرماخوردگي با سينوزيت باکتريايي عارضهدار ميشود. به طور متوسط هر بزرگسال ۳ تا ۴ بار در سال۰تا ۲ درصد…

ادامه نوشته →

کتابچه ی داروهای اختصاصی بخش اطفال (۴۹ صفحه)

کتابچه ی داروهای اختصاصی بخش اطفال (۴۹ صفحه) … دریافت فایل

پروتئین ادرار(۶ صفحه)

پروتئین ادرار(۶ صفحه) … دریافت فایل

جامع بیماری های زنان (۳۰۰ صفحه)

جامع بیماری های زنان (۳۰۰ صفحه) فصل ( ۱) مراقبت هاي پيش از زايمان ………………………………………. ۷فصل ( ۲) زايمان طبيعي………………………………………………….. ۲۱فصل ( ۳) سقط………………………………………………………….. ۳۲۳۸……………………………………………(EP) فصل ( ۴) حاملگي نابجافصل ( ۵) بيماري هاي ژنتيكي…………………………………………….. ۴۱فصل ( ۶) داروها در بارداري ……………………………………………. ۴۵فصل ( ۷) تصويربرداري در بارداري …………………………………….. ۴۸فصل ( ۸) پايش جنيني ………………………………………………………

ادامه نوشته →

گزارش کارورزی کامپیوتر – نرم افزار-در ۵۰ صفحه- در قالبdocx

گزارش کارورزی کامپیوتر – نرم افزار-در ۵۰ صفحه- در قالبdocx امنیت شبکه همانطور که در قسمت بالا نیز ذکر کردم کانون  دارای چیزی بالغ بر ۲۰ سیستم کامپیوتری می باشد که این کامپیوتر ها توسط یک سرویس دهنده سرور با همدیگر در ارتباط هستند همانطور که می دانید امنیت در یک شبکه بسیار مهم می…

ادامه نوشته →

راهنمای بالینی خونریزی پس از زایمان(۴۵ صفحه)

راهنمای بالینی خونریزی پس از زایمان(۴۵ صفحه) … دریافت فایل

Back to Top