پایان نامه بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از الگوهاي آماري

   ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪۱۰ ‫اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي: ‫ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻋﺼﺮ ﺣﺒﺎﺑﻲ اﻣﺮوز ‪ post-dot-comﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦاﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻛﻤـﻲ ﻣﺤـﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﺑﺎﺷـﻴد ‫در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﻮاﻳﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ را ﺑﺎﻻ و ﺑﺒﺮد اﻓﺸﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣـﺎﻟﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺒـﺎرزه ﻛﻨـﺪ . ‪Sarbanes-Oxle ﺑـﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻣﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ را ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاياﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮروي ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.اﻳﻦ ﻋ …

علوم سرای کانکت پایان نامه بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP …
connect115.sellfile.ir/prod-196979-پایان+نامه+بررسي+كاربردي+مدل+هاي+داده+چند+بعديOLAP+واستفاده+از+الگوهاي+آماري.html‎Cachedپایان نامه بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از الگوهاي آماري.
پایان نامه بررسي كاربردي مدل … واستفاده از الگوهاي آماري. ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g
۱۰٫
پایان نامه بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از …
word-amade.ir/download/…/پایان-نامه-بررسي-كاربردي-مدل-هاي-داده-۳/‎Cached15 جولای ۲۰۱۶ … پایان نامه بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از الگوهاي آماري با
موضوع پروژه , تحقیق , مقاله , پایان نامه , رساله , پروپوزال , مدیریت …
مقاله بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی (OLAP) و استفاده از الگوهای …
bankmaghale.ir/مقاله-بررسي-كاربردي-مدل-هاي-داده-چند-بع/‎Cached
Similarدنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی. nopic. مقاله بررسی کاربردی مدل های داده چند
بعدی (OLAP) و استفاده از الگوهای آماری. دسته: رشته کامپیوتر. فرمت : word | حجم …
بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) واستفاده از الگوهای آماری
parsproje.com/…/2785-t74-بررسی-کاربردی-مدل-های-داده-چند-بعدی-olap-واستفاده-از-الگوهای-آماری.html‎Cached
Similarمشاوره پایان نامه کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری انجام مقالات ترجمه مقالات فروش
مقالات ترجمه شده … T74 -بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) واستفاده از
الگوهای آماری … ۳-۶: مرور اجمالی پایگاه داده اوراکل ۱۰g با ویژگی قابلیت دسترسی
بالا.
هــوپــاد رایانه پایان نامه بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP …
hoopadrayaneh.ir/prod-196960-پایان+نامه+بررسي+كاربردي+مدل+هاي+داده+چند+بعديOLAP++واستفاده+از+الگوهاي+آماري.html‎Cachedپایان نامه بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) واستفاده از الگوهای آماری.
دانلود پایان نامه بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی (OLAP) و استفاده …
ketabpich.meeblog.ir/post/422‎Cachedدانلود پایان نامه بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی (OLAP) و استفاده از الگوهای
آماری – دانلود پایان نامه و پروژه و کارآموزی در تمامی رشته های دانشگاهی.
پایان نامه بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از …
filepark.ir/108444-پایان-نامه-بررسي-كاربردي-مدل-هاي-داده-چ
پایان نامه بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از الگوهاي آماري. This
entry was posted in and tagged آماری, اقتصاد, الگو, اوراکل, پایان نامه, پروپوزال, …
پایان نامه کامپیوتر بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP …
baharfile.ir/…/پایان-نامه…بررسي-كاربردي-مدل-هاي-داده-چند-بعدي(olap)-واستفاده-از-الگوهاي-آماري…/۶۳۵‎Cachedپایان نامه کامپیوتر بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از الگوهاي
آماري ۲۵۰ ص.
پایان نامه بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از …
ads.servicebartar.ir/?p=11461‎Cached6 ا کتبر ۲۰۱۶ … پایان نامه بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از الگوهاي آماري.
campiran 7 روز ago تبادل پست Leave a comment 1 Views …
پایان نامه بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از …
downloadproje.ir/pnu/…/پایان-نامه-بررسي-كاربردي-مدل-هاي-داده-چ/‎Cached23 ا کتبر ۲۰۱۶ … پایان نامه بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از الگوهاي آماري ﻣﻘﺪﻣﻪ
اي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g ۱۰ اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي: ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي …

نوشته شده درآذر ۷, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top