پایان نامه با موضوع: بررسی ویژگی هاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی

شرح مختصر : تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی ویژگیهاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر جهت دستیابی به اهداف تحقیق است . تعداد کل مراکز دانش آموزان کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر درسطح شهرستان شاهین شهر ۳ مدرسه بود که به علت اندك بودن جامعه آماري هرسه مدرسه را انتخاب نموده واز هر سه مدرسه والدین ۱۰ نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوري اطلاعات در این پژوهش باتوجه به موضوع پرسشنامه  Scl90-R که داراي ۹۰ سوال براي ارزشیابی علائم روانی است جهت تجزیه و تحلیل آماري اطلاعات بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید و از آزمون  T استفاده شده است. جهت مشخص نمودن تفاوت میانگین هاي دو نمونه استفاده شد. میانگین علائم روانی در والدین کودکان عقب مانده ذهنی آموزش بذیر ۹۹ درصد می باشد همچنین تحلیل نتایج خرده آزمونها نشان دادکه میانگین مادران د …

دانلود پایان نامه بررسی ویژگی هاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده …
www.prozhe.com/شخصیت-والدین-دانش-آموز-عقب-مانده-ذهنی‎Cached
Similar3 ژانويه ۲۰۱۴ … تعداد کل مراکز دانش آموزان کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر درسطح … پایان نامه های
روانشناسی بالینی با موضوع شادکامی فوردایس در دانش آموزان برای …
پایان نامه با موضوع: بررسی ویژگی های شخصیت والدین دانش آموزان عقب …
www.filetak.blogsky.com/1395/06/15/post-751‎Cached5 سپتامبر ۲۰۱۶ … شرح مختصر : تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی ویژگیهای شخصیت والدین دانش آموزان
عقب مانده ذهنی آموزش پذیر جهت دستیابی به اهداف تحقیق است .
پایان نامه با موضوع: بررسی ویژگی هاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب …
arzon-file.ir/p30-34-پایان-نامه-با-موضوع-بررسی-ویژگی-هاي-ش/‎Cached18 ا کتبر ۲۰۱۶ … شرح مختصر : تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی ویژگیهاي شخصیت والدین دانش آموزان
عقب مانده ذهنی آموزش پذیر جهت دستیابی به اهداف تحقیق است .
دانلود پروژه بررسی ویژگی هاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی
۷file.persizh.ir/5895/دانلود-پروژه-بررسی-ویژگی-هاي-شخصیت-وال/‎Cached4 ا کتبر ۲۰۱۶ … پروژه بررسی ویژگی هاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی … دانلود پایان نامه
بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی … (عقب مانده ذهني)مقدمه: عقب
ماندگي ذهني يا به اصطلاح ديگر نارسايي رشد قواي ذهني موضوع تازه و …
[PDF] ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻗﻮﭼﺎن
https://bayanbox.ir/…/بررسی-ویژگی-های-شخصیت-والدین-دانش-آموزان-عقب-مانده-ذهنی.pdf‎Cachedﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. : ﺑﺮرﺳﯽ … ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ آﻣﻮزش ﭘﺬﯾﺮ ﺟﻬﺖ … ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي.
بررسی ویژگی های شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی – مادسیج
madsg.com/check-personality-traits-of-students-with-mental-retardation/‎Cached27 ا کتبر ۲۰۱۵ … دانلود پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی … Scl90
-R پژوهش باتوجه به موضوع پرسشنامه مستقل t جهت تجزیه و تحلیل … به ویژگی های
شخصیتی پدران و مادران کودکان عقب مانده ذهنی است تا با شناخت آن …
پایان نامه : بررسی ویژگی هاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی …
word-amade.ir/…/05/…/پایان-نامه-بررسی-ویژگی-هاي-شخصیت-والد/‎Cached5 مه ۲۰۱۰ … پایان نامه : بررسی ویژگی هاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی با موضوع
افسردگی, بررسی فرضیه اصلی, بررسی فرضیه های فرعی, پایان …
لیست پایان نامه های روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی
parsproje.com/pn/88-ol-sa.html‎Cached
SimilarSA7- بررسی تأثیر اعتیاد والدین بر سطح سلامت روانی فرزندان ۸-۱۲ساله · SA8-
پایان نامه بررسی … sa10- پایان نامه بررسی رابطه تاب آوری، استرس و سطح سلامت
عمومی دانش آموزان دبیرستان …. OL64-بررسی مقایسه ی ویژگی های شخصیتی
جانبازان با افراد عادی …. OL172 -بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک
عقب مانده ذهنی.
بررسی ویژگی های شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی
feixiansi.com/…/بررسی+ویژگی+های+شخصیت+والدین+دانش+آموزان+عقب+مانده+ذهنی.html‎Cachedپایان نامه بررسي نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز ؛عقب ماندگی
ذهني یا به اصطلاح دیگر نارسایی رشد قوای ذهني موضوع تازه و جدیدی نیست بلکه در هر
دوره و زمان افرادی در … بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش
پیشرفت دانش آموزان …. بررسي ويژگي هاي شخصيت والدين دانش آموزان عقب مانده ذهني
بررسی ویژگی هاي شخصیت والدین دانش آموز عقب مانده ذهنی
lapshak5.rzb.emeg.ir/post554703.html‎Cachedبررسی ویژگی هاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی ( ۱۲-۷ سال):تحقیق
حاضر … پایان نامه بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از اساتید
دانشگاه …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top