نمونه پایان نامه با موضوع بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان

قالب بندی : pdf شرح مختصر :  اين پژوهش با هدف بررسي تأثير خدمات پس از فروش بر ميزان رضايت مشتريان در شركت مزدا يدك (گروه صنعتي بهمن) صورت گرفته است، تا با شناسايي عوامل موثر بر رضايت و شكايت مشتريان، شركت مزدا يدك را در كسب سطوح بالاي رضايت در مشتريان ياري رساند. بدين منظور فرضيه و هدفهايي تعريف شده است. واحد آماري پژوهش مالكان خودروي سواري مزدا ۳۲۳ (يكي از توليدات گروه صنعتي بهمن) كه شماره پلاك سمت راست آنها زوج باشد را شامل مي شود كه از خدمات پس از فروش ارائه شده توسط نمايندگي مجاز شركت مزدا يدك، خدمات پس از فروش دريافت مي كنند. براي گردآوري داده هاي مورد نياز از ابزار پرسشنامه و پژوهش ميداني استفاده شده است. بدين منظور پرسشنامه اي حاوي بيست و يك سؤال بين واحدهاي آماري كه به صورت نمونه گيري تصادفي انتخاب شده است، توزيع گرديد. پس از جمع آوري و تلخيص داده ها، فرضيه ها در سطح خطاي ۵% …

نمونه پایان نامه با موضوع بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش …
knowledgeshop.sellfile.ir/prod-197314-نمونه+پایان+نامه+با+موضوع+بررسی+و+مطالعه+ی+تأثیر+خدمات+پس+از+فروش+بر+میزان+رضایت+مشت…‎Cachedقالب بندی : pdf. شرح مختصر : اين پژوهش با هدف بررسي تأثير خدمات پس از فروش
بر ميزان رضايت مشتريان در شركت مزدا يدك (گروه صنعتي بهمن) صورت گرفته است،

نمونه پایان نامه با عنوان بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر …
www.filetak.blogsky.com/1395/06/17/post-2630/‎Cached7 سپتامبر ۲۰۱۶ … دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با موضوع بررسی رابطه ….
است، تا … پایان نامه بررسی و مطالعه تاثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت … [
PDF] بررسی تاثیر عوامل خدمات پس از فروش در رضایت مشتریان …
نمونه پایان نامه با عنوان بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر …
filez.blogsky.com/1395/06/18/post-2879/‎Cached8 سپتامبر ۲۰۱۶ … این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان
درشرکت … نمونه پایان نامه با موضوع بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش …
پایان نامه رضایت کارکنان بر رضایت مشتریان – خرید فقط از فروشگاه …
پايان نامه هاي دفاع شده – پرديس البرز دانشگاه تهران
alborz.ut.ac.ir/ThesisDefendedList.php‎Similarدکتر كاوه مهراني, حسابداري, تاثير مديريت ريسك بنگاه(با تاكيد بهبود كنترل هاي
داخلي) … با تغييرات اقليمي بر اساس رويكرد تاب آوري نمونه موردي استان تهران منطقه
۱۴ … بررسي تاثير بكارگيري مديريت استعداد بر عملكرد سازماني (مورد مطالعه: …..
بر اعتماد و وفاداري مشتريان كالا و خدمات لوكس (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه تهران) …
پایان نامه با موضوع بررسی و مطالعه ی تاثیر خدمات پس از فروش بر …
payannamehfull.ir/shop/پایان-نامه-با-موضوع-بررسی-و-مطالعه-ی-تاث‎Cached4 آوريل ۲۰۱۶ … پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی با موضوع بررسی و مطالعه ی
تاثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت …
بانك موضوعات پايان نامه رشته مديريت بازرگاني- بازاريابي | بانك …
www.iranresearches.ir/…بانك…پايان-نامه/۳۰-مديريت-بازرگاني-گرايش-بازاريابي۱٫html‎Cached
Similarبررسي تاثير خدمات پس از فروش شركت x بر ميزان رضايت مشتريان اين شركت
مطالعه موردي : … آمادگي براي پياده سازي مديريت روابط با مشتري؛ مطالعه ي موردي
بانک x
بررسي و مطالعه ي تأثير خدمات پس از فروش بر ميزان رضايت مشتريان
ahoo95.rozblog.com/…/بررسي-و-مطالعه-ي-تأثير-خدمات-پس-از-فروش-بر-ميزان-رضايت-مشتريان.html‎Cachedي ﺑﻌـﺪ. ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ. ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان. از ﺧـﺪﻣﺎت ﭘـﺲ از ﻓـﺮوش ﺷـﺮﻛﺖ. ،.
ﺑـﺮ …. ي. … پایان نامه بررسی و مطالعه تاثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت
مشتریان در شرکت . … درباره خدمات پس از فروش چهارچوب آماري و روش نمونه گيري
کيفيت خدمات حلقه ي . … بانك موضوعات پايان نامه رشته مديريت بازرگاني-
بازاريابي | بانك .
نمونه پایان نامه با موضوع بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش …
word-amade.ir/…/10/…/نمونه-پایان-نامه-با-موضوع-بررسی-و-مطال-۲/‎Cached9 ا کتبر ۲۰۱۰ … نمونه پایان نامه با موضوع بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان
رضایت مشتریان با موضوع , علوم انسانی. اکتبر ۹, ۲۰۱۰ …
[XLS] ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls‎Cached
Similar27, 27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان مجتمع … ۶۲
, ۶۲, بررسی تاثیر خدمات پس از فروش شرکتهای زیراکس بر میزان رضایت مشتریان
این … ۹۰, ۹۰, بررسی عوامل موثر بر نگرش خریداران فرش ماشینی با نامهای تجاری …..
۱۸۹, ۱۸۹, تاثیر پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره ی عرضه ی الکترونیکی بر …
[PDF] The Survey of Factors Influencing on Customer’s Satisfaction of … – Sid
www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/6012213880407.pdf‎Cached
Similarﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن آن ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ. ﻫـﺎ. ﺑﺮرﺳـﻲ. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺟﺎﻣﻌﻪ … در ﭘﺎﻳﺎن. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻣـﺎري ﺑـﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي. :
رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي … ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻳﭙﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوش و ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ …
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ … ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه. ي. ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ . ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮي
را. ﻣـﻲ.

نوشته شده درآذر ۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top