مقایسه هوش هیجانی مهارت های اجتماعی و سلامت روان دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی

 این پژوهش با هدف مقایسه هوش هیجانی ، مهارتهای اجتماعی و سلامت روان دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی انجام گردید. با توجه به اهداف و ماهیت تحقیق در این پژوهش از روش تحقیق علی ـ مقایسه ای استفاده گردید. جامعۀ آماری را کلیه دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانش آموزان عادی استان تهران در سال ١٣٨٩ تشکیل می دهند که تعداد ۸۰ نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ ، پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایذر و فارنهام برای اندازه گیری میزان هوش هیجانی و مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون ( فرم کودکان ) برای سنجش مهارتهای اجتماعی افراد ۴تا ١٨سال می باشند. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش مشخص گردید که تفاوت معناداری بین دو گروه دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانش آموزان عادی در متغیر مهارت های اجتماعی و …

دانشکده روانشناسی – بانك اطلاعات پايان نامه
psychology.iauctb.ac.ir/fa/thesis/bodyView/1136‎Cachedچكيده : این پژوهش با هدف مقایسه هوش هیجانی ، مهارتهای اجتماعی و سلامت روان دانش آموزان
مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی انجام گردید. با توجه به اهداف و ماهیت تحقیق در …
[PDF] ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴ ي
jld.uma.ac.ir/pdf_96_f7fc02af454ad636ca1c48a43a3d2a1a.html‎Cached
Similarﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ در. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺑﺎ و ﺑﺪون ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ. ﻳﺎدﮔﻴﺮي ….
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺧﻮب، رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴ … اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن. داراي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ.
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي. داراي ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﻣﻬـﺎرت. ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ ….. ي ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ. ﻫﺎي
ﻳﺎدﮔﻴﺮي و داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻋﺎدي. ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ. SS df. MS …. ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﺜﻞ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد
ﺧـﻮد.
مقایسه شیوه های فرزندپروری، عزت نفس و سلامت روان مادران کودکان دارای …
ganj.irandoc.ac.ir/articles/596869‎Cachedهر خانواده شیوه‌های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش بکار می‌گیرد. …
هدف این پژوهش مقایسه شیوه‌های فرزندپروری، عزت نفس و سلامت روانی مادران کودکان ….
۲- مادران کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری در مقایسه با مادران کودکان عادی ازعزت
…. همچنین برخی از این دانش‌آموزان در فعالیت‌های جسمانی که متضمن مهارت‌های حرکتی …
iran cpa – انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران
www.irancpa.com/ArticlesByCategory.aspx?cat=1‎Cached
Similarبررسی شيوع خشونت خانگی و نقش آن برحيطه های سلامت روان … اثربخشی نمايش
درمانی بر فراخنای توجه دانش آموزان پسر دارای ناتوانی هوشی تحولی … مقايسه
اثربخشی روش‌های درمانی حساسيت زدايی منظم، مهارت‌های مطالعه و روش … اثربخشی درمان
فراشناختی بر باورهای فراشناختی و اعتماد شناختی در بيماران مبتلا به اختلال هراس
اجتماعی.
روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی – پرتال پروژه های دانشگاهی
parsproje.com/pn/88-ol-sa.html‎Cached
Similarsa10- پایان نامه بررسی رابطه تاب آوری، استرس و سطح سلامت عمومی دانش آموزان
دبیرستان … OL913- بررسي رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمان در بین دانشجویان
دانشگاه پیام … بر کاهش نشانه های پرخاشگری کودکان پسر ۱۱ – ۸ ساله مبتلا به
اختلال سلوک …. OL95-بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد
عادی.
Tabtiz university of medical sciences – دانشگاه علوم پزشکی تبریز
congress.tbzmed.ac.ir/6child/Archive‎Cached
Similarبررسي سطح اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي در مادران كودكان مبتلا به … مقایسه¬
ی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانش¬آموزان تیزهوش و عادی … نگرش فرزند به
شیوه فرزند پروری با سازگاری اجتماعی و سلامت روان دانش آموزان دوره سوم … بررسی
تاثیر برنامه آموزشی مهارتهای هوش هیجانی بر واکنش دختران نوجوان به استرس
تحصیلی.
[PDF] آﻣﻮزان ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ ي ﻣﻬﺎرت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داراي ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾ
www.ensani.ir/…/20101228115444-مقايسه%۲۰مهارت%۲۰هاي%۲۰اجتماعي%۲۰دانش%۲۰آ»وزان%۲۰با%۲۰نا…‎Cached
Similar1376. ) . در ﻣﺘﻮن روان. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ. ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳـﺖ …
ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺳـﺎزه. ﻫـﺎي روان ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و وﯾﮋﮔـﯽ. ﻫـﺎي. اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷﺨـﺼﯿﺖ، ﻫـﻮش، زﺑـﺎن، ادراك، …
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ي ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮزان. داراي ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﻋﺎدي. ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﮐﺸﻤﯿﺮي …. داﻧـﺶ.
آﻣـﻮزاﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ. ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻃﺮد ﺷﺪه و ﻣﻨﺰوي ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ﻃﺮد ﺷﺪﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از

پرتال جامع علوم انسانی-محمد نریمانی
www.ensani.ir/fa/714/profile.aspx‎Cached
Similarعنوان مقاله: مقایسه سازگاری تحصیلی در دانش آموزان پسر دارای مشکلات یادگیری و
دانش … تنظیم هیجان و رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی
و عادی … عنوان مقاله: اثربخشی آموزش هوش هیجانی در پیش گیری از گرایش دانش آموزان
به …. عنوان مقاله: مقایسه سرسختی روان شناختی، سبک های تفکر، مهارت های اجتماعی و

اختلال هیجانی و احساس تنهایی دانش آموزان مبتلا به نارسایی یادگیری
www.pnut-ac.ir/…/پایان-نامه-مقایسه-خودکارآمدی-اختلال-هیجانی-و-احساس-تنهایی-در-دانش-آموزان.html‎Cached15 سپتامبر ۲۰۱۶ … واژه های کلیدی: خودکارآمدی ، اختلال هیجانی ، احساس تنهایی ، ناتوانی … می کنند و از
مهارتهای خودیاری برخوردارند ولی عملکرد تحصیل آنها با آنچه که … مقایسه بین
خودکارآمدی در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری، عادی …. نظریه های هوش های چندگانه
۳۳ …. دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزش عرفان و معنویت بر سلامت روان …
دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات – پایان نامه های روانشناسی و علوم …
www.pdfiran.com/tabid/451/View/1312/id/4831/Default.aspx‎Cached
Similar11 نوامبر ۲۰۱۳ … ۵۰برگ. مقایسه هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی. ۴۷
برگ … روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر اختلالات یادگیری دانش آموزان. ۳۵برگ …
روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی
. ۲۲برگ … تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد. ۸۰برگ.

نوشته شده درآذر ۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top