شناسایی عوامل موثر بر حفظ افراد مستعد: رویکرد کیفی پدیدارنگاری

چکیده: حفظ افراد با استعداد یکی از وظایف راهبردی مدیریت به خصوص در سازمانهایی است که مشاغل حرفه ای دارند . این مقاله با بهره گیری از رویکرد کیفی پدیدارنگاری در هفت صنعت فعال استان یزد به شناسایی عوامل موثر بر حفظ و نگهداری افراد با استعداد پرداخت. در این راستا با مدیران عامل صنایع به گونه اینیمه ساختار یافته مصاحبه به عمل آمد. نتایج حاصل از تحلیل محتوا نشان داد که این عوامل را میتوان در پنج طبقه شامل عوامل ابزاری، نمادین، تناسب فرد –سازمان، تناسب فرد – شغل و انسجام رفتاری قرار داد. تعداد صفحات: ۹ …

شناسایی عوامل موثر بر حفظ افراد مستعد: رویکرد کیفی پدیدارنگاری …
www.filez.blogsky.com/1395/06/16/post-1177/‎Cached6 سپتامبر ۲۰۱۶ … چکیده: حفظ افراد با استعداد یکی از وظایف راهبردی مدیریت به خصوص در سازمانهایی
است که مشاغل حرفه ای دارند . این مقاله با بهره گیری از رویکرد …
فروش فایل
fara-file2.blogsky.com/1395/07/26/post-29546/‎Cached17 ا کتبر ۲۰۱۶ … چکیده: حفظ افراد حرف آمادگی یکی از وظایف راهبردی مدیریت به خصوص در سازمانهایی
است که مشاغل حرفه ای دارند . این نوشته حرف بهره گیری از …
شناسایی عوامل موثر بر حفظ افراد مستعد: رویکرد کیفی پدیدارنگاری …
ads.servicebartar.ir/?p=9404‎Cached5 ا کتبر ۲۰۱۶ … چکیده: حفظ افراد با استعداد یکی از وظایف راهبردی مدیریت به خصوص در سازمانهایی
است که مشاغل حرفه ای دارند . این مقاله با بهره گیری از رویکرد …
شناسایی عوامل موثر بر حفظ افراد مستعد: رویکرد کیفی پدیدارنگاری …
word-amade.ir/…/05/…/شناسایی-عوامل-موثر-بر-حفظ-افراد-مستعد-ر/‎Cached3 مه ۲۰۱۶ … برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید. فایل شناسایی عوامل موثر بر
حفظ افراد مستعد: رویکرد کیفی پدیدارنگاری که برای دانلود شما …
شناسایی عوامل موثر بر حفظ افراد مستعد: رویکرد کیفی پدیدارنگاری
supportmybb.ir/product/223840‎Cachedچکیده: حفظ افراد با استعداد یکی از وظایف راهبردی مدیریت به خصوص در سازمانهایی
است که مشاغل حرفه ای دارند . این مقاله با بهره گیری از رویکرد کیفی پدیدارنگاری …
Resume (CV) of MR. Doctor Saeed Mortezavi
en.sakhtar.com/Person-4543‎Cached15, تأثیر مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه : سازمان
بیمه … ۲۰, شناسایی عوامل مؤثر بر حفظ افراد مستعد: رویکرد کیفی پدیدارنگاری …
کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها فراخوان ارسال مقاله
www.symposia.ir/ICMM01.html‎Cachedشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب قطعه ساز با رویکرد MCDMو بررسی
میزان …… شناسایی عوامل مؤثر بر حفظ افراد مستعد: رویکرد کیفی پدیدارنگاری.
مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها – سیویلیکا
www.civilica.com/Papers-ICMM01-800=کنفرانس-بین-المللی-مدیریت،-چالشها-و-راهکارها.html‎Cachedراهبردهای موثر در جهت پایداری بافت فرسوده مورد مطالعاتی بافت فرسوده شهر علی آباد
….. شناسایی عوامل مؤثر بر حفظ افراد مستعد: رویکرد کیفی پدیدارنگاری (فول …
رزومه علمی آقای دکتر سعید مرتضوی – سیویلیکا
www.civilica.com/Person-4543=سعید-مرتضوی.html‎Cachedافراد دارای سمت علمی یا اجرایی در کنفرانسها و ژورنالهای اجرایی …
[PDF] ﺳﻼﻟﻪ ﺷﻬﻮازﯾﺎن : ﮐﻠﯿﺪ واژه ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮي ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﮕ – مدیریت فردا
www.modiriyatfarda.ir/WebUsers/…/139507121618153540-F.pdf‎Cachedﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷـﺖ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ اﺳـﺘﻌﺪاد از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺖ. ﻣﺴﺘﻌﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در …
اﻓـﺮاد ﺑـﺎ. اﺳﺘﻌﺪاد از روﯾﮑﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﺤﺼﺎري و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳـﺘﻔﺎده. ﺷﺪ … اﻓﺮاد ﺑﺎ
اﺳﺘﻌﺪاد؛. ﭘﺪﯾﺪار ﻧﮕﺎري؛ ﻓﻀﺎي ﻧﺘﯿﺠﻪ؛ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﯾﺰد ….. ﯾﻦ اﻣﺮ، ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ … در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺤﻮر و زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top