شبیه سازی آلودگی نیترات در آبخوان کرج با استفاده از مدل شبکه عصبی

در این تحقیق از مدل شبکه عصبی برای شبیه سازی غلظت نیترات در آبخوان استفاده شده است. شبیه سازی بر اساس نمونه های مشاهداتی از چاه های شرب آبخوان کرج، و بازه زمانی فصلی انجام شده است. ابتدا مدل شبیه سازی هر فصل به طور مجزا تدوین شده است و س÷س یک مدل واحد برای کلیه فصول در نظر گرفته شده است.   …

شبیه سازی آلودگی نیترات در آبخوان کرج با استفاده از مدل شبکه عصبی
www.civilica.com/Paper-WRM03-WRM03_335=شبیه-سازی-آلودگی-نیترات-در-آبخوان-کرج-با-استفاده-از-مدل-شبکه-عصبی.html‎Cachedمقاله شبیه سازی آلودگی نیترات در آبخوان کرج با استفاده از مدل شبکه عصبی, در
سومین کنفرانس مدیریت منابع آب (۰۳rd Water Resources Management) توسط الهه

شبیه سازی آلودگی نیترات در آبخوان کرج با استفاده از مدل شبکه عصبی
waterresearch.sellfile.ir/prod-649344-شبیه+سازی+آلودگی+نیترات+در+آبخوان+کرج+با+استفاده+از+مدل+شبکه+عصبی.html‎Cachedدر این تحقیق از مدل شبکه عصبی برای شبیه سازی غلظت نیترات در آبخوان استفاده
شده است. شبیه سازی بر اساس نمونه های مشاهداتی از چاه های شرب آبخوان کرج، و بازه …
شبیه سازی آلودگی نیترات در آبخوان کرج با استفاده از مدل شبکه عصبی
yarifile.blogsky.com/…/شبیه-سازی-آلودگی-نیترات-در-آبخوان-کرج-با-استفاده-از-مدل-شبکه-عصبی‎Cached18 ا کتبر ۲۰۱۶ … در این تحقیق از مدل شبکه عصبی برای شبیه سازی غلظت نیترات در آبخوان استفاده
شده است. شبیه سازی بر اساس نمونه های مشاهداتی از چاه های شرب …
کنترل آلودگی نیترات در آب زیرزمینی با استفاده از مدل بهینه‌سازی
www.wwjournal.ir/article_6530.html‎Cachedبا توجه به این که در سال‌های اخیر، آلودگی غلظت نیترات در آبخوان کرج افزایش … از
مدل شبکه عصبی مصنوعی برای شبیه‌سازی تغییرات غلظت نیترات استفاده شد و …
[PDF] مدلسازي آلودگی نیترات در آبهاي زیرزمینی حاشیه زایندهرود با استفاده …
ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/…/Mdaftar…/5042___.pdf‎Cached
Similarﻣﺪل. ﺳﺎزي. و ﺗﺨﻤﯿﻦ. آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﯿﺘﺮات. در آﺑﻬﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ زاﯾﻨﺪه. رود. از روي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﯿﻔﯽ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده.
از. ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒ … ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. ¤vûL⁄ Ë•öLfi‰Ÿ Áv‚ …. اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ در. ﺷﺒﯿﻪ.
ﺳﺎزي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮات در آﺑﺨﻮان ﮐﺮج اﺳﺘﻔﺎده. ﻧﻤﻮده .اﻧﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮات در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ.
دانلود شبیه سازی آلودگی نیترات در آبخوان کرج با استفاده از مدل …
paeezdl.ir/post/2012/…/دانلود-شبیه-سازی-آلودگی-نیترات-در-آبخو/‎Cached12 سپتامبر ۲۰۱۲ … دانلود شبیه سازی آلودگی نیترات در آبخوان کرج با استفاده از مدل شبکه عصبی در
زمینه فنی و مهندسی و شبیه سازی, شبکه عصبی مصنوعی, نیترات, …
آب زیرزمینی – سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&kw=13&_kw=آب…‎Cached
Similarشبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی … بررسی آلودگی آب زیرزمینی دشت ملکان به
آرسنیک … تعیین مناطق آسیب‌پذیر آبخوان دشت ملکان به نیترات با استفاده از روش
جنگل … ارزیابی شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA (مطالعة موردی: دشت شهر
بابک، … واسنجی و تحلیل حساسیت رفتار هیدرولیکی آب‌خوان در شبیه‌سازی زهکش
حایل …
رزومه – مجید خیاط خلقی – دانشگاه تهران
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/kholghi‎Cachedمطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی فرآیند زیست پالایی آلودگی های نفتی در سفره های اب …
“مقایسه روش های تفکیک زمانی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی فصلی … ”
شبیه سازی سیستمهای زهکش زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار با استفاده از … ”
ارزیابی عملکرد مدلهای کوکریجینگ و نروفازی جهت تخمین غلظت نیترات در آبخوان
کرج.
كنترل آلودگي نيترات در آب زيرزميني با استفاده از مدل بهينه سازي
elmnet.ir/mlt/1699‎Cachedسنجش آلودگي آبهاي زيرزميني دشت اروميه با استفاده از سيستم GISپارامتر مورد
تحقيق … شبيه سازي آلودگي نيترات در آبخوان كرج با استفاده از مدل شبكه عصبي.
آبخوان کرج – مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته
www.virascience.com/search/?q=آبخوان%۲۰کرج‎Cachedکنترل آلودگی نیترات در آب زیرزمینی با استفاده از مدل بهینه‌سازی … مدیریت بهینه
آبخوان‌های آلوده به نیترات، از مدل شبکه عصبی مصنوعی برای شبیه‌سازی تغییرات …

نوشته شده دردی ۲۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top