رواسازی پرسشنامه نگرش زندگی و بررسی رابطه آن با عزت نفس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

پژوهش حاضربه منظور اعتبار و رواسازی پرسشنامه نگرش زندگی (ریکر) ورابطه آن با عزت نفس (کوپراسمیت) دردانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی که در سال تحصیلی ۸۹_۸۸ مشغول به تحصیل بودند صورت گرفت.به همین منظور تعداد ۴۷۰ نفر دانشجوی دختر و پسر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد.وبا استفاده از پرسشنامه ۴۷ سوالی نگرش زندگی وپرسشنامه ۵۸ سوالی عزت نفس در مورد آنها اجرا و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.پس از اجرای تحلیل عاملی پرسشنامه نگرش زندگی ۵ سوال حذف شد.و مقدار ضریب اعتبار آن برابر با ۸۴۸/۰ ،و تحلیل مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس نشان داد که پرسشنامه از۵عامل اشباع شده که روی هم ۲۴۲/۳۸ درصد واریانس را تبیین می کند.وضریب هماهنگی درونی به روش بازآزمایی برابر با ۸۲۸/۰ و مقدار آلفای کرونباخ برابر۷۰۲/۰ به دست آمد.ومقدار ضریب روایی پیرسون بین دو آزمون نگرش زندگی و عزت نفس برابر با ۰/۵۷۱که نشانگر آن اس …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – بانك اطلاعات پايان نامه
www.iauctb.ac.ir/fa/thesis/bodyView/1140‎Cachedعنوان پایان نامه : رواسازی پرسشنامه نگرش زندگی و بررسی رابطه آن با عزت نفس
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. دانشكده : دانشکده روانشناسی.
[PDF] رواﺳﺎزي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧ د – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6006713901004.pdf‎Cached
SimilarSID.ir. Archive of SID. 45. رواﺳﺎزي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰي. ۱٫ ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. : آذر ﺧﯿﺎط
ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ.
رواسازی پرسشنامه نگرش زندگی و بررسی رابطه آن با عزت نفس …
www.noormags.ir/…/رواسازی-پرسشنامه-نگرش-زندگی-و-بررسی-رابطه-آن-با-عزت-نفس-دانشجویان-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-تهران-مرک
رواسازی پرسشنامه نگرش زندگی و بررسی رابطه آن با عزت نفس دانشجویان دانشگاه
آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. نویسنده: خیاط فراهانی،آذر؛. تابستان ۱۳۹۰ – شماره ۱۰ …
رواسازی پرسشنامه نگرش زندگی و بررسی رابطه آن با عزت نفس …
www.virascience.com/thesis/543627/
مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته … رواسازی پرسشنامه نگرش زندگی و بررسی
رابطه آن با عزت نفس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. دانشجو آذر خیاط

رواسازی پرسشنامه نگرش زندگی و بررسی رابطه آن با عزت نفس …
fara-file2.blogsky.com/1395/07/26/post-28055/‎Cachedرواسازی پرسشنامه نگرش زندگی و بررسی ارتباط ثانیه با عزت نفس دانشجویان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی پژوهش حاضربه منظور اعتبار و رواسازی
پرسشنامه …
رواسازی پرسشنامه نگرش زندگی و بررسی رابطه آن با عزت نفس …
www.tfile.blogsky.com/1395/06/10/post-2794/‎Cached31 آگوست ۲۰۱۶ … Archive of SID. 45. رواﺳﺎزی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. داﻧﺸﮕﺎه
آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی. ۱٫ ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ.
رواسازی پرسشنامه نگرش زندگی و بررسی رابطه آن با عزت نفس …
connect115.sellfile.ir/prod-197469-رواسازی+پرسشنامه+نگرش+زندگی+و+بررسی+رابطه+آن+با+عزت+نفس+دانشجویان+دانشگاه+آزاد+اسلامی+واحد+تهر…
رواسازی پرسشنامه نگرش زندگی و بررسی رابطه آن با عزت نفس دانشجویان دانشگاه
آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. پژوهش حاضربه منظور اعتبار و رواسازی پرسشنامه نگرش

رواسازی پرسشنامه نگرش زندگی و بررسی رابطه آن با عزت نفس …
https://file.0f0.in/رواسازی-پرسشنامه-نگرش-زندگی-و-بررسی-را/‎Cached17 ا کتبر ۲۰۱۶ … رواسازی پرسشنامه نگرش زندگی و بررسی رابطه آن با عزت نفس دانشجویان دانشگاه
آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی پژوهش حاضربه منظور اعتبار و رواسازی …
رواسازی پرسشنامه نگرش زندگی و بررسی رابطه آن با عزت نفس … – ۰f0.in
stu.0f0.in/رواسازی-پرسشنامه-نگرش-زندگی-و-بررسی-را/‎Cached26 ا کتبر ۲۰۱۶ … رواسازی پرسشنامه نگرش زندگی و بررسی رابطه آن با عزت نفس دانشجویان دانشگاه
آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی پژوهش حاضربه منظور اعتبار و رواسازی …
رواسازی پرسشنامه نگرش زندگی و بررسی رابطه آن با عزت نفس …
word-amade.ir/…/رواسازی-پرسشنامه-نگرش-زندگی-و-بررسی-را-۲/‎Cached22 دسامبر ۲۰۰۸ … رواسازی پرسشنامه نگرش زندگی و بررسی رابطه آن با عزت نفس دانشجویان دانشگاه
آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با موضوع پروژه , تحقیق , مقاله , پایان …

نوشته شده درآذر ۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top