رساله دکتری: بررسي عوامل موثر بر هويت تيمي هواداران فوتبال در ايران و ارائه مدل

امروزه ورزش به دلیل جایگاه فراگیرش در زندگی روزمره مردم به صنعتی بزرگ مبدل شده است. تماشاگری ورزشی بخشی مهم از صنعت ورزش حرفه ای بوده و رشد این حوزه رو به تزاید گذاشته است. با رشد تنوع و حوزه فعالیت صنعت ورزش، چالش هایی نیز بر سر راه جذب مشتریان بروز می کند. در لیگ های ورزش حرفه ای، عمده کانال های درآمدزایی با هویت هواداران گره خورده اند. یکی از استراتژی های درآمدزایی، ایجاد و حفظ بنیان های وفاداری حرفه ای است. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر ایجاد و حفظ هویت تیمی هواداران فوتبال در ایران بوده است. روش تحقیق کاربردی و بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری بوده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته بوده است. ۲۰۵ نفر در مطالعه راهنما و ۹۷۳ نفر از هواداران تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال در مطالعه اصلی به عنوان اعضاء نمونه ها بوده اند. بر اساس یافته های تحلیل عاملی اکتشاف …

بررسي عوامل موثر بر هويت تيمي هواداران فوتبال در ايران و ارائه مدل
sport.iauctb.ac.ir/fa/thesis/bodyView/812‎Cachedعنوان پایان نامه : بررسي عوامل موثر بر هويت تيمي هواداران فوتبال در ايران و ارائه مدل.
دانشكده : دانشکده … مقطع تحصيلي : دکتری حرفه ای. استاد راهنما (عضو هیات … روش
تحقیق کاربردی و بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری بوده است. ابزار جمع آوری داده ها …
پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر هویت تیمی هواداران فوتبال در ایران و …
www.filez.blogsky.com/1395/06/18/post-3219‎Cached8 سپتامبر ۲۰۱۶ … رساله دکتری: بررسی عوامل موثر بر هویت تیمی هواداران فوتبال در ایران و ارائه مدل …
پایان نامه : تأثیر شدت های متفاوت تمرین هوازی بر غلظت نسبت .
رساله دکتری: بررسی عوامل موثر بر هویت تیمی هواداران فوتبال در ایران …
filez.blogsky.com/1395/06/15/post-214/‎Cached5 سپتامبر ۲۰۱۶ … رساله دکتری: بررسی عوامل موثر بر هویت تیمی هواداران فوتبال در ایران و ارائه مدل.
دانلود فایل. نویسنده mohsenjosephارسال شده در آگوست ۲۵, ۲۰۱۶ .
رساله دکتری: بررسي عوامل موثر بر هويت تيمي هواداران فوتبال در ايران …
atozfile.ir/?p=1344
رساله دکتری: بررسي عوامل موثر بر هويت تيمي هواداران فوتبال در ايران و ارائه مدل.
توسط : adminدر: آگوست ۲۶, ۲۰۱۶ در: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل …
رساله دکتری: بررسي عوامل موثر بر هويت تيمي هواداران فوتبال در ايران …
www.bestofday.ir/shop/text/201606071707383416
۱۱ ژوئن ۲۰۱۶ … رساله دکتری: بررسي عوامل موثر بر هويت تيمي هواداران فوتبال در ايران و ارائه مدل.
رساله دکتری: بررسي عوامل موثر بر هويت تيمي هواداران فوتبال در ايران …
gorganchto.ir/product/224997‎Cachedرساله دکتری: بررسي عوامل موثر بر هويت تيمي هواداران فوتبال در ايران و ارائه مدل
محورها و موضوعات مقاله نقش نخبگان و دولتمردان در روابط ایران و ترکیه در سده‌های میانه

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=هواداران‎Cachedهدف از این تحقیق مقایسه عوامل موثر در رفتار هواداران تیم های منتخب لیگ برتر
فوتبال بود. …. بررسی عوامل موثر بر هویت تیمی هواداران فوتبال در ایران و ارائه مدل …
[PDF] سابقه حمایت و میزان حضور هواداران باشگاه‌های پرطرفدار لیگ حرفه‌ای …
jrsm.khu.ac.ir/article-1-1813-fa.pdf‎Cachedداﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ورزﺷﯽ. داﻧﺸﮕﺎه …. ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺮﺗﺐ، وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺮدد آﺳﺎن و ﺳﺮﯾﻊ و ﻏﯿـﺮه
اراﺋـﻪ دﻫـﺪ. ﻟـﺬا … ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻫﻮاداران ﺷﻬﺮآورد ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ … ﻫﻮﯾﺖ ﺗﯿﻤﯽ، ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ادراك ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﯿﻢ، ﻋﻼﻗﻪ … وﻓﺎداري ﻫﻮاداران ورزﺷﯽ را در ﻟﯿﮓ ﻓﻮﺗﺒﺎل آﻟﻤﺎن (ﺑﻮﻧﺪﺳﻠﯿﮕﺎ)
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد. او ….. ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل، ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي اﻓﺮاد ﺑـﻪ ورزش را ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﻣﺮﺣﻠـﻪ آﮔـﺎﻫﯽ، ﺟـﺬب،. دل
.
چاپ – دانشگاه تهران
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/jalali/print/‎Cachedالگو سازی عوامل موثر بر جذب حامیان مالی کشتی کشور، امین رشید لمیر، کاربردی، …
ارائه مدل عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی …
دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۰۷/۱۵; طراحی مدل مدیریتی هویت شرکتی باشگاههای فوتبال
لیگ …. “بررسی مولفه های هویت تیمی و هویت ملی هواداران تیم های ملی فوتبال و کشتی
ایران.
رزومه – حسن اسدی دستجردی – دانشگاه تهران
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hasadi‎Cachedشناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران، احمد علی آصفی،
کاربردی، … نقش هویت های تیمی منطقه ای ومذهبی در تکوین هویت ملی هواداران، بهنام
تقی پور، … بررسی منش ورزشی دانش آموزان دختر و ورزش های تیمی و انفرادی فارس،
زهرا کرمی، … کشور و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه خبرگان ارائه مدل بهره
وری.

نوشته شده درآذر ۷, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top