رابطه معنويت ، تاب آوري با سلامت عمومي

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین معنویت ، تاب آوری با سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه کاشان می باشد . جامعه آماری شامل کلیه ی دانشجویان سال ۱۳۹۰ مشغول به تحصیل در دانشگاه کاشان می باشند . این تعداد برابر با ۸۲۰ نفر و با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک تعداد ۲۷۰ دانشجو (۲/۳۲% مذکر و ۸/۶۷% مونث) انتخاب شدند . ابزار های اندازه گیری پرسشنامه معنویت SQ پارسیان و دانینگ (۲۰۰۹) و پرسشنامه تاب آوری کونورودیویدیسون (۲۰۰۳) و مقیاس ملی سنجش سلامت روانی دانشجویان ( دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری ، ۱۳۸۹) بودند که با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی شامل( میانگین ، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی ، تحلیل رگرسیون ، تحلیل وار یانس) مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج پژوهش نشان داد : بین معنویت و تاب آوری در دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد و این دو با یکدیگر ۳۲% واریانس س …

بررسي رابطه سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري در دانشجويان دانشگاه …
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=158447‎Cached
Similarزمينه: هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري در
دانشجويان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه مي باشد. روش: جامعه آماري اين
تحقيق …
رابطه معنویت ، تاب آوری با سلامت عمومی – پژوهشگاه علوم و فناوری …
ganj.irandoc.ac.ir/articles/576706‎Cachedچکیده : هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین معنویت ، تاب آوری با سلامت عمومی
دانشجویان دانشگاه کاشان می باشد . جامعه آماری شامل کلیه ی دانشجویان سال ۱۳۹۰
مشغول به …
[PDF] در آوري ﺑﺎ ﺗﺎب ي ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮ ي راﺑﻄﻪ ﯽ ﺑﺮرﺳ ﻋﻠﻮم ﭘ
jjhres.com/39999.pdf‎Cached
Similarراﺑﻄﻪ. ي. ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮ. ي. ﺑﺎ ﺗﺎب. آوري. در. داﻧﺸﺠﻮ. ﯾ. ﺎن داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ….
ﺳﻼﻣﺖ روان، ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﺗﺎب. آوري. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ي ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﻨﺘﺎﺷﺎﭘﯿﺮ، دوره. ي ﺳﻮم، ﺷﻤﺎ. ره. ي. ۲
.
[PDF] ﭘﺬﯾﺮي ﻣﯿﺰان ﺗﺎب آوري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ داﻧﺸ – فرهنگ در دانشگاه …
ciu.nahad.ir/pdf_3_2d137d4709a08b6390381f5de84f9d55.html‎Cachedﻧﺎﻣﻪ. ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﻋﺒﺪاﷲ. زاده و ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺎب آوري ﮐﺎﻧﺮ و دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ …. ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﺗﺎب.
آوري. در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺸﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺗﺎب آوري راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ
.
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﺗﺎب آوري ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑ و
jcps.atu.ac.ir/article_54_1a227b26f8b57f1ba9e28161ba114878.pdf‎Cachedﺗﻌﻴﻴﻦ. اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮز. ش ﺗﺎب آوري. ﺑﺮ. ﺳﻼﻣﺖ روا. ن. اﻓﺮاد. ﻣﺒﺘﻼ. ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ. ﻣﻮاد در ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻜﺎي
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . روش …. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻴﻦ ﺗﺎب آوري و ﻣﺸﻜﻼت روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ راﺑﻄﻪ اي ﻣﻌﻨﺎ دار و ﻣﻨﻔﻲ را
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ. و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزه … ﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد . در دﻧﻴﺎي ﻣﺪرن و ﭘﻴﭽﻴﺪه

magiran.com:بررسي رابطه ي سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري در …
www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1009978‎Similarنتايج: نتايج نشان داد كه بين سلامت روان و تاب آوري، رابطه ي مثبت معنادار (۰۱/۰p≤)
و بين هوش معنوي و تاب آوري نيز رابطه ي مثبت معنا داري (۰۱/۰p≤) وجود دارد.
بررسی رابطه ی سلامت روان و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان …
rms.scu.ac.ir/Public/Teacher/ViewInJ.aspx?ID=19193‎Cached
Similarعنوان به انگلیسی: بررسی رابطه ي سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. زبان ارائه: فارسی. وضعیت نسخه موجود: كاغذی.
[DOC] جدول۴-۶: ربطه چندگانه بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان
full-thesis.net/…/پایان-نامه-رابطه-تاب-آوری-و-هوش-معنوی-با-سلامت-روان-دانشجویان-دانشگاه-آزاد-اسلامی-خرم-آباد-سایت-ارشدها.doc‎Cachedجدول۴-۱: ميانگين و انحراف معيار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان ۷۷٫
جدول۴-۲: … جدول ۴-۴: رابطه تاب آوری با سلامت روان دانشجویان ۷۹٫ جدول ۴-۵: رابطه هوش

رابطه سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري در بین دانش آموزان پایه ی ششم …
congress.tbzmed.ac.ir/6child/Abstract/11076‎Cached
Similarعنوان, رابطه سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري در بین دانش آموزان پایه ی ششم
شهرستان بندرانزلی. نویسندگان, غزل سادات پورنسایی، کارشناس ارشد روانشناسی …
[PDF] در ورزﺷﻜﺎران و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ورزﺷﻲ ﺑﺎ ﻛﻮﺷﻲ و ﺳﺨﺖ آور
www.ensani.ir/…/20101013082825-رابطه%۲۰تاب%۲۰آوري%۲۰و%۲۰سخت%۲۰كوشي%۲۰با%۲۰موفقيت…‎Cached
Similarراﺑﻄﺔ. ﺗﺎب. آوري. و ﺳﺨﺖ. ﻛﻮﺷﻲ. ﺑﺎ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ورزﺷﻲ. و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ. در ورزﺷﻜﺎران. *. Relations of
….. ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ. ۱۷٫ ) را ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺎب. آوري ﺗ. ﺄ. ﻳﻴﺪ ﻛﺮده. اﺳﺖ، ﭼﻮن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس. ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ.

نوشته شده درآذر ۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top