تحقیق وضعیت حقوقی دریای خزر

فایل : word قابل ویرایش و آماده چاپ تعداد صفحه :۱۱ محيط زيست: بدون شك، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دريا به وسيله نفت است. محيط درياى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثيراتى مضّر بر محيط دريايى است. اين مطلب با اين حقيقت تقويت مى شود كه دريا، يك «درياى بسته» است و نياز به محافظت ويژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سياسى، اقتصادى و زيست محيطى دريا بايد به وسيله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گيرند و موافقت نامه جديدى كه مسائل مهم را حل و فصل نمايند، منعقد گردند. موضوع عمده اى كه از موقعيت جديد درياى خزر ناشى مى شود، اين است كه موافقت نامه هاى بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص درياى خزر، پس از ايجاد پنج دولت ساحلى جديد، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ايران و روسيه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند كه در عمل، روسيه جانشين اتحاد شوروى (سابق) است. مشكل از ابقاى رژيم حقوقى موجود درياى خزر ناشى مى شود، به گونه اى كه آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان را دربرگيرد. …

تحقيق وضعيت حقوقي درياي خزر
arpiran.rozblog.com/…/تحقيق-وضعيت-حقوقي-درياي-خزر.html‎Cachedتحقيق وضعيت حقوقي درياي خزر ۱ . مقاله رژیم حقوقی دریای خزر در ابتدا رژیم
حقوقی دریاها و…,تحقيق وضعيت حقوقي درياي خزر,رزبلاگ.
فایل تحقيق وضعيت حقوقي درياي خزر – وب سایت ایرانی
www.websiteirani.ir/post/…/فایل-تحقيق-وضعيت-حقوقي-درياي-خزر‎Cachedفایل تحقيق وضعيت حقوقي درياي خزر. محيط زيست بدون شك، بهره بردارى از منابع
نفتى موجب خطر آلودگى دريا به وسيله نفت است. محيط درياى خزر حسّاس بوده و …
مقاله رژیم حقوقی دریای خزر
bankmaghale.ir/مقاله-رژیم-حقوقی-دریای-خزر/‎Cached
Similarمقاله رژیم حقوقی دریای خزر مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و
دارای … ۲ـ جمشید ممتاز، وضعیت حقوقی دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و …
دانلود رایگان مقاله رژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ بین الملل
lawdownload.epage.ir/…/module.news_Page._TypeId.1_Start.40_Action.NewsBodyView_NewsId.1694.html‎Cached3 دسامبر ۲۰۱۶ … وضعیت دریاچه خزر با توجّه به کنوانسیون حقوق دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن …
نتیجه بحث آن است که اگر «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته محسوب …
پرتال جامع علوم انسانی – وضعیت حقوقی دریای خزر یک ضرورت برای …
ensani.ir/fa/content/141128/default.aspx‎Cached1-موقعیت جغرافیایی دریای خزر و وضعیت دولت های ساحلی آن چگونه است ؟ … این مقاله
، رژیم حقوقی دریای خزر را ، با توجه به تغییرات جدیدی که در ساختار اتحاد جماهیر …
رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی
www.hawzah.net/…/رژیم-حقوقی-دریای-خزر-و-موضع-کشورهای-ساحلی‎Cached
Similarدر این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم
…. وضعیت حقوقی دریای خزر تا پایان حکومت تزارها مطابق با شرایط مندرج در فصل …
[PDF] ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭ ﻲ ﺮ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺭﮊﻳﻢ ﺣﻘﻮﻗ ﻴ ﺑﻪ ﺳ ﻲ ﺮﺍﻧ ﻳ ﻧﮕﺎﻩ ﺍ – دانشگاه تهران
https://jcep.ut.ac.ir/article_27225_636f4d2c7a0d53dc5d104439499c2c92.pdf‎Cachedﻴ. ﺮ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺭﮊﻳﻢ ﺣﻘﻮﻗ. ﻲ. ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭ. ﻣﺠﺘﺒﻲ دﻣﻴﺮ ﭼﻲ ﻟﻮ. *. ﻴرﺋ. ﺲ ﺳﺎﺑﻖ دﺑ. ﻴ. ﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺰر، وزارت اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ …. ﻣﻄﺮح .۱. درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻠﻤﻪ در. ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ، وﻟﻲ در اﻛﺜﺮ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ….. وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗ. ﻲ. درﻳﺎ. ي. ﺧﺰر در دوران ﺷﻮرو. ي. را ﻣ. ﻲ. « ﺗﻮان. ﺑﺮاﺑﺮ. ي. در. ﻧﻈﺮ و. ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ.
ي.
[PDF] PDF: تحقیق وضعیت حقوقی دریای خزر
pdf.requestarticle.ir/13091/تحقیق-وضعیت-حقوقی-دریای-خزر.pdf‎Cachedﺗﺤﻘﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر. ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺪون ﺷﮏ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻰ درﯾﺎ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ. ﻣﺤﯿﻂ درﯾﺎى. ﺧﺰر ﺣﺴّﺎس ﺑﻮده و آﻟﻮدﮔﻰ ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﻰ ﻣﻀّﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ درﯾﺎﯾﻰ …
تحقیق وضعیت حقوقی دریای خزر
www.requestarticle.ir/13091/تحقیق-وضعیت-حقوقی-دریای-خزر‎Cached3 نوامبر ۲۰۱۶ … تحقیق وضعیت حقوقی دریای خزر. محیط زیست بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى
موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس …
خرید فایل( تحقيق وضعيت حقوقي درياي خزر) : پگاه دانلود
pegahdl.parsinblog.com/post/1511‎Cached5 ژانويه ۲۰۱۷ … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم اینک شما با جستجوی ((تحقيق
وضعيت حقوقي درياي خزر)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -تحقيق …

نوشته شده دردی ۲۵, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top