تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی

چکیده : در این مقاله مفاهیم سرمایه اجتماعی ، اجزاء و نوع رابطه بین آنها تبیین و سپس تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی بررسی و مهم ترین ساز و کار های این اثر بخشی توضیح داده شده است.سرمایه اجتماعی مفهومی است که کمیت و کیفیت روابط میان انسانها در جامعه را بیان می کند. سرمایه اجتماعی بالا، هزینه های مبادلاتی را کاهش داده ، امکان همکاری و فعالیت های دارای منافع متقابل را افزایش می دهد و از شدت مشکلاتی که شکست بازار را به همراه دارد ، می کاهد. ادبیات سرمایه اجتماعی، اهمیت این سرمایه را از لحاظ تجربی نیز، در برخی اقتصادها به اثبات رسانده و آن را برای تربیت و انباشت سرمایه های انسانی، دست یابی به توسعه مالی ، کارآیی سیاست های دولت و اقدام به نوآوری، گردش اطلاعات و نیل به رشد اقتصادی لازم شمرده است. از جمله مهمترین ساز و کارهای اثر بخشی سرمایه اجتماعی ، کاهش نابرابری و فقر، افزایش کا …

تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی
iee.rihu.ac.ir/article_290_71.html‎Cached
Similarدر این مقاله مفاهیم سرمایه اجتماعی، سرمایه معنوی و مذهبی، اجزا و نوع رابطه بین آنها
تبیین و سپس تاثیر سرمایه اجتماعی (و معنوی و مذهبی) بر رشد و توسعه اقتصادی …
سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی
www.hawzah.net/fa/article/view/88950‎Cached
Similarدر این مقاله ما ابتدا در پی تبیین اهمیت نقش و تأثیر سرمایه اجتماعی در توسعه …
مفهوم سرمایه اجتماعی خیلی ساده است: بخشی از عرف ، فرایند رشد و توسعه اقتصادی …
مقاله بررسی نقش استراتژیک سرمایه اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی
www.civilica.com/Paper-ICSM02-ICSM02_015=بررسی-نقش-استراتژیک-سرمایه-اجتماعی-در-رشد-و-توسعه-اقتصادی.html‎Cached
Similarمقاله بررسی نقش استراتژیک سرمایه اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی, در دومین
کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک (۰۲nd International Conference on …
SID.ir | تاثير سرمايه اجتماعي بر رشد و توسعه اقتصادي
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=75448‎Cachedدر اين مقاله مفاهيم سرمايه اجتماعي، سرمايه معنوي و مذهبي، اجزا و نوع رابطه بين آنها
تبيين و سپس تاثير سرمايه اجتماعي (و معنوي و مذهبي) بر رشد و توسعه اقتصادي …
SID.ir | رابطه سرمايه اجتماعي با توسعه اقتصادي
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=124415‎Cachedطرح مساله: از زماني که بحث سرمايه اجتماعي و نقش آن در توسعه اقتصادي مطرح شده، …
که سرمايه اجتماعي انواع مختلفي دارد و ضمن اين که تاثير مثبتي بر روند توسعه دارد

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی: ارایه یک الگوی نظری …
www.noormags.ir/…/بررسی-نقش-سرمایه-اجتماعی-در-توسعه-اقتصادی–ارایه-یک-الگوی-نظری‎Similarعلی اکبر امین بیدختی,نوید شریفی ; مجله: راهبرد توسعه ; زمستان ۱۳۹۰ – شماره ۲۸ ;
[PDF] ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺷﺪ در اﯾﺮان
www.ensani.ir/storage/Files/20140902105307-9402-113.pdf‎Cached
Similarدر ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ. ﻧﻤﻮد . .۲٫ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ …. ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی در ﺗﻬﺮان دارد و ﻣﻨـﺎﻃﻖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪ.
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی – فصلنامه رفاه اجتماعی
refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=926&slc_lang…‎Cached
Similarطرح مسأله: از زمانی که بحث سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصادی مطرح شده،
تصور … یافته‌ها: نتایج تخمین‌های اقتصادسنجی تأثیر مثبت و مهم مردم‌سالاری بر
رشد …
سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران
egdr.journals.pnu.ac.ir/article_1140_135.html‎Cached
Similarهدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران می‌باشد. … ۸,
راسخی، سعید و رنجبر، امید (۱۳۸۸) اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای …
[PDF] ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي: ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي A
ecor.modares.ac.ir/article_14145_37c009db717285e5960ab6771c53fc24.pdf‎Cachedﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي دارد. رﯾﻠﯽ. ۲۰۱۲٫ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ.
ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺎﯾﺖ. ۲۰۱۲٫ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top