تاثیر برنامه یادگیری حسی بر افزایش توجه کودکان با اختلال نارسایی توجهبیش فعالی

 هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه یادگیری حسی بر افزایش توجه کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بوده است. بدین منظور با استفاده از روش آزمایشی (طرح پیش آزمون _پس آزمون ) با گروه کنترل از میان کودکان با اختلال نا رسایی توجه/ بیش فعالی ،مقطع سنی ۱۱ _۷ سال شهر تهران از طریق نمونه گیری در دسترس ۲۰ نفر آزمودنی (۱۰ نفر در گروه آزمایش و ۱۰ نفر در گروه کنترل) انتخاب شدند.سپس برای گروه آزمایش برنامه یادگیری حسی طی ۳۰ روز اجرا شد. به منظور بررسی تاثیر برنامه یادگیری حسی از خرده مقیاس نا رسایی توجه / بیش فعالی پرسشنامه علایم مرضی کودکان استفاده شد.داده های بدست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر(یک عامل درون گروهی و یک عامل بین گروهی) مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها نشان داد که برنامه یادگیری حسی منجر به افزایش توجه کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی شد. این ن …

کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی
www.virascience.com/search/?…کودکان%۲۰با%۲۰اختلال%۲۰نارسایی%۲۰توجه/%۲۰بیش%۲۰فعال…‎Cachedهدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه یادگیری حسی بر افزایش توجه کودکان با
اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بوده است. بدین منظور با استفاده از روش آزمایشی …
سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – بانك اطلاعات پايان نامه
thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis/bodyView/1197‎Cachedچكيده : هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه یادگیری حسی بر افزایش توجه
کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بوده است. بدین منظور با استفاده از
روش …
[PDF] روش های شناسایی و درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی
www.exceptionaleducation.ir/browse.php?a_id=335&slc…‎Cached
Similarبا توجه به میزان شیوع باالی اختالل نارسایی توجه- بیش فعالی در کودکان و صدمات
جبران ناپذیری که در نتیجه … است و کودکان بسیاری را در جهان تحت تأثیر … کم
بودن دامنه توجه مبتال به اختالل یادگیری هستند )کاپالن … کودکان بیش فعال دیگر،
افزایش عالقه و جلب توجه به …. قبیل برنامه ریزی، سازمان دهی، انعطاف پذیری، تبدیل.
[PDF] آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش …
www.exceptionaleducation.ir/…/khanzadeh-A-10-110-3-f490bf2.pdf‎Cached
Similarاﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ / ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺗﻮﺟﻪ، ﺑﺎزداري، ﻣﻬﺎر ﺗﮑﺎﻧﺸﮕﺮي و ﺳﻄﺢ …
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ رﯾﺨﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﯾﺨﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺧﺘﻼل، ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ ﺑـﻮده و از ﮔﻮﺷـﻪ …
رﻓﺘﺎري ﺗﺒﻠﻮر ﻣـﯽ. ﯾﺎﺑـﺪ (ﺣﺴـﯿﻦ. ﺧـﺎﻧﺰاده،. ۱۳۹۰٫ ). ﮐﻮدﮐـﺎن. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل. ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ / ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ….
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه اﺛﺮ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ….. ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋـﻪ آﻣـﻮزش، اﻧﺘﺨـﺎب و اﺻـﻼح
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ.
[PDF] مشکلات حرکتی کودکان با اختلال نارسایی توجه – بیش‌فعالی و …
www.exceptionaleducation.ir/browse.php?a_id=320&slc…‎Cached
Similarمشکالت حرکتی در کودکان با اختالل نارسايی توجه-بیش فعالی رايج است که از …
يادگیری نیز می تواند در … تعادل وضعیت، مشکل در سازمان دهی حسی )شام و … بیش
فعالی دارای مشکالت بازداری حرکتی و افزايش توده عضالنی هستند اين مطالعه نشان …
گروه کنترل است و درد تاثیر بلند مدتی بر انبوه توده عضالنی و حرکات محدود می
گذارد.
تاثیر برنامه یادگیری حسی بر افزایش توجه کودکان با اختلال …
www.tfile.blogsky.com/1395/06/09/post-2681/‎Cached30 آگوست ۲۰۱۶ … هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه یادگیری حسی بر افزایش توجه کودکان با
اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بوده است. بدین منظور با …
[PDF] 211 K
jld.uma.ac.ir/pdf_123_178099a0dc07aa435144e44414122388.html‎Cached
Similarﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ ﺑﺮ اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ. /. ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ. ﺑﻮد
… درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده. ﻣﻲ. ﺷﻮد . اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼل. ﻫﺎ. ي روان. ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻮدﻛﺎن. اﺳﺖ …
ان را در ﻫﻨﮕﺎم ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻘﺺ ادراك. ﺧﻮاﻧﺪن ذﻛﺮ. ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . آن. ﻫﺎ. ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ. ﻛﻪ. ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ. ﻫﺎ
…… درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، آﻣﻮزش رﻳﺘﻢ ﺣﺴﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ. ۲٫ روي اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﮔﺬار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ. اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﭙﻠﻲ ﺗﻮد.
[PDF] Archive of SID
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6013213900104.pdf‎Cached
Similarﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﻰ ﮐﻮدﮐﺎن داراى اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﯾﻰ ﺗﻮﺟﻪ/ ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد. واژه ﻫﺎى ﮐﻠﯿﺪى. اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﯾﻰ
ﺗﻮﺟﻪ/ ﺑﯿﺶ …. ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن داراي اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺶ. ﻓﻌﺎﻟﯽ/ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ
ﺗﻮﺟﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ دو روﯾﮑﺮد ﻣﺴﺘﻘﻞ دل ﮔﺮم ﺳﺎزي ﻣﺒﺘﻨﯽ. ﺑﺮ روﯾﮑﺮد آدﻟﺮ- دراﯾﮑﻮرس و … ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻫﺎى ﮐﻬﻨﻪ و ﺑﻰ ﻓﺎﯾﺪه در رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺲ. ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﺑﺮاى

اختلال بیش‌فعالی همراه با کاستی توجه – پژوهشگاه علوم و فناوری …
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=اختلال+بیش‌فعالی…با…توجه…‎Cachedهدف: اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی یک اختلال روانپزشکی است که در دوره‌ی
کودکی ظاهر …. تاثیر برنامه یادگیری حسی بر افزایش توجه کودکان با اختلال
نارسایی …
بیش فعالی(چهارده مقاله ی بررسی ، شناخت و درمان) – مشاور : نشریه …
www.daneshschools.com/moshaver/?p=660‎Cached
Similarرفتار کودکان روی عملکرد آنها در خانواده ، اجتماع مردم و مدرسه تأثیر سوء می گذارد و
باعث … با افزایش سن پرتحرکی کمتر شده ولی اختلال تمرکز و رفتارهای ناگهانی می
تواند باقی بماند . …. با والدین و دانش آموزان هر دو با هم برای نو آوری و اجرای یک برنامه
تعلیم و … کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی معمولا قبل از مدرسه کمتر …

نوشته شده درآذر ۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top