بررسی کاربرد نرم افزار مسابقه اعداد در آموزش ریاضیات به دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر

هدف از این پژوهش بررسی کاربرد نرم افزار انطباقی مسابقه اعداد در آموزش ریاضیات به کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر بود روش: بدین منظور در چهار چوب روش پژوهش تجربی با طرح پژوهش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل تعداد ۲۸ دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر ۱۲ ساله در پایه سوم ابتدایی شهر تهران در پژوهش شرکت داده شدند که در دو گروه ۱۴ نفری (آزمایش و کنترل) قرار داده شدند که پس از اجرای پیش آزمون گروه آزمایش به مدت ۲۰ جلسه(هر جلسه ۳۰ دقیقه)با نرم افزار به بازی پرداختند. پس از طی ۲۰ جلسه پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میان پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. نتیجه: نرم افزار انطباقی مسابقه اعداد منجر به پیشرفت تحصیلی در زمینه ریاضیات کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر می شود …

بررسی کاربرد نرم افزار مسابقه اعداد در آموزش ریاضیات به دانش آموزان …
connect115.sellfile.ir/prod-197471-بررسی+کاربرد+نرم+افزار+مسابقه+اعداد+در+آموزش+ریاضیات+به+دانش+آموزان+دختر+کم+توان+ذهنی+آموزش+پذیر….
بررسی کاربرد نرم افزار مسابقه اعداد در آموزش ریاضیات به دانش آموزان دختر کم توان
ذهنی آموزش پذیر. هدف از این پژوهش بررسی کاربرد نرم افزار انطباقی مسابقه اعداد در …
[PDF] دریافت فایل
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/557728‎Cachedبررسی کاربرد نرم افزار مسابقه اعداد در آموزش رياضیات به دانش آموزان دختر کم توان.
ذهنی آموزش پذير. استاد راهنما. : دکتر مهديه صالحی. استاد مشاور. : دکتر منصوره …
بررسی کاربرد نرم افزار مسابقه اعداد در آموزش ریاضیات به دانش آموزان …
www.tfile.blogsky.com/1395/06/09/post-2771/‎Cached30 آگوست ۲۰۱۶ … بررسی کاربرد نرم افزار مسابقه اعداد در آموزش ریاضیات به دانش آموزان دختر کم توان
ذهنی آموزش پذیر هدف از این پژوهش بررسی کاربرد نرم افزار …
دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر
www.virascience.com/search/?…دانش%۲۰آموزان%۲۰کم%۲۰توان%۲۰ذهنی%۲۰آموزش%۲۰پذیر…‎Cachedمقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و …
بررسی کاربرد نرم افزار مسابقه اعداد در آموزش ریاضیات به دانش آموزان دختر کم …
[PDF] The Effectiveness of Educational Games on Learning … – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6002013900906.pdf‎Cached
Similarﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺎزﻳﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ رﻳﺎﺿﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﺎﻳﻪ اول اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﻬﺮ ري در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ۹۰- ۸۹٫ ﺑﻮد. …
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪ اول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﻧﺘﺨـﺎب و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت. ﺗﺼﺎدﻓﻲ در … ﻫﺎي
آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آﻣﻮزش و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد رﻳﺎﺿﻲ داﻧﺶ ….. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ آﻣﻮزش
ﭘﺬﻳﺮ.
بررسی کاربرد نرم افزار مسابقه اعداد در آموزش ریاضیات به دانش آموزان …
word-amade.ir/…/2007/…/بررسی-کاربرد-نرم-افزار-مسابقه-اعداد-در/‎Cached22 آوريل ۲۰۰۷ … بررسی کاربرد نرم افزار مسابقه اعداد در آموزش ریاضیات به دانش آموزان دختر کم توان
ذهنی آموزش پذیر با موضوع پروژه , تحقیق , مقاله , پایان نامه , رساله …
آموزش از طریق بازی بر بهبود نگرش ریاضی دانش‌آموزان دختر مقطع …
jsp.uma.ac.ir/article_235_0.html‎Cachedجامعه‌ی آماری پژوهش شامل: کلیه‌ی دانشآموزان دختر پایه پنجم شهرستان همدان است. …
بررسی اثربخشی آموزش از طریق بازی بر بهبود نگرش ریاضی دانشآموزان دختر مقطع
…. طول به متر از طریق مسابقه پرش؛ معلم میتواند از طریق برقراری این فعالیت
رقابتی …. دادند دانشآموزان کمتوان ذهنی که به روش بازیهای آموزشی مفاهیم ریاضی را
آموخته بودند …
معرفی و دانلود بررسی کاربرد نرم افزار مسابقه اعداد در آموزش ریاضیات …
moarefi-ketab.ir/…/معرفی-و-دانلود-بررسی-کاربرد-نرم-افزار-م/‎Cached31 دسامبر ۲۰۱۰ … معرفی و دانلود بررسی کاربرد نرم افزار مسابقه اعداد در آموزش ریاضیات به دانش آموزان
دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر با موضوع علوم انسانی. دسامبر ۳۱ …
[PDF] ﻛﻢ ﺗﻮان داﻧﺶ آﻣﻮزان رﻳﺎﺿﻲ ﺸﺮﻓﺖ دﻧﻴﺎي ﺗﺎﺗﻲ در ﭘﻴ رﻳﺎﺿﻲ
www.ensani.ir/storage/Files/20120328161303-2029-16.pdf‎Cached
Similarﻧﻘﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزﺷﻲ. رﻳﺎﺿﻲ. دﻧﻴﺎي ﺗﺎﺗﻲ در ﭘﻴ. ﺸﺮﻓﺖ. رﻳﺎﺿﻲ. داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﻛﻢ ﺗﻮان. ذﻫﻨﻲ. ﭘﺎﻳﻪ اول ….
ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، رﺷﺪ زﺑﺎن، اﻋﺪاد و زﻣـﺎن، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺷـﻐﻠﻲ. -. ﭘـﻴﺶ ﺷـﻐﻠﻲ، ﺧﻮدﻓﺮﻣـﺎﻧﻲ،. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﭘﺬﻳﺮي، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن، رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﻛﺮدن و ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد …. داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﺎﻳـﻪ
ﭼﻬـﺎرم … ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺛﺮ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان داراي ﻧﻴـﺎز. وﻳﮋه. را. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده. اﺳﺖ،
ﭘﮋوﻫﺶ.
بررسی کاربرد نرم افزار مسابقه اعداد در آموزش ریاضیات به دانش آموزان …
digisong.ir/بررسی-کاربرد-نرم-افزار-مسابقه-اعداد-در/‎Cachedبررسی کاربرد نرم افزار مسابقه اعداد در آموزش ریاضیات به دانش آموزان دختر کم توان
ذهنی آموزش پذیر. Comments. دانلود فایل · ← Previous Post · Next Post → …

نوشته شده درآذر ۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top