بررسی عوامل جمعیتی اجتماعی و اقتصادی موثر براحساس امنیت افراد در شهر تهران

پژوهش حاضر به مولفه ها و ویژگی های جمعیتی اجتماعی و اقتصادی موثر بر احساس امنیت افراد در مناطق ۱و۲ شمال تهران و مناطق ۱۹و۲۰ جنوب تهران می پردازد و به دنبال آن است که کدامیک از این مولفه ها بیشترین تاثیر را داراست علاوه بر آن شناخت رابطه بین مولفه های سطح تحصیلات ،سن،وضعیت زناشویی،جنسیت ،تورم،درآمد،پایگاه اجتماعی،اشتغال،مشارکت اجتماعی،اعتماد اجتماعی،مهاجرت و جامعه پذیری و مهارتهای زندگی افراد بر احساس امنیت اجتماعی آنان در شهر تهران را بررسی می نماید. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس روش اسنادی کتابخانه ای و پیمایشی می باشد .ابزار سنجش به صورت پرسشنامه خود ساخته که بر اساس طیف لیکرت طراحی شده و در فروردین ماه سال ۱۳۹۲ اجراء شده است. جامعه آماری شامل کلیه افراد واقع در سن ۶۴-۱۵ سال بوده که در مناطق ۱و۲ شمال تهران و مناطق ۱۹و ۲۰ جنوب تهران ساکن می باشند . حجم نمونه به شیوه فرمول کوکران ۲۶۶ نفر …

بررسی عوامل جمعیتی اجتماعی و اقتصادی موثر براحساس امنیت افراد در …
www.virascience.com/thesis/612339/‎Cachedبررسی عوامل جمعیتی اجتماعی و اقتصادی موثر براحساس امنیت افراد در شهر تهران در
مناطق ۱ و ۲ شمال و ۱۹ و ۲۰ جنوب تهران. دانشجو مهدی نجاری استاد راهنما سیدرضا معینی.
بررسی عوامل جمعیتی اجتماعی و اقتصادی موثر براحساس امنیت افراد در …
ganj.irandoc.ac.ir/articles/612339‎Cachedبررسی عوامل جمعیتی اجتماعی و اقتصادی موثر براحساس امنیت افراد در شهر تهران …
های جمعیتی اجتماعی و اقتصادی موثر بر احساس امنیت افراد در مناطق ۱و۲ شمال تهران و

[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج و ﻋﻮاﻣﻞ ا
www.ensani.ir/storage/Files/20151228095940-10001-110.pdf‎Cachedﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻴﺎن زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ … در ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮآن. ۲٫ ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر. اﻣﻨﻴﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺑﻪ. ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎﻳﻲ. از. ﺣﺮﻳﻢ. اﻓﺮاد …. ﻛﻪ زﻧﺎن ﻧﻴﻤﻲ از وزﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ …. در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ. ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و اﻣﻨﻴﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ارﺷﺪ. رﺷﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه
اﻗﺘﺼﺎدي.
بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان …
journal.alzahra.ac.ir/article_2334.html‎Cachedافزایش روند مهاجرت به شهر ایلام و توسعه فیزیکی این شهر، ساختار جوان جمعیت و …
ارتباط با شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد مختلف به گونههای متفاوت ظهور یافته …
ایمنی، مهمترین عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان شهر کرمانشاه بودهاند. ….. «
ادارک امنیت محله‌ای و استفاده از فضاهای عمومی: تفاوت‌های جنسی و سنی در مرکز شهر
تهران».
[DOC] بررسی رابطه¬ی اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی
west-azarprisons.ir/…/بررسی-رابطه¬ی-اعتماد-اجتماعی-و-احساس-امنیت-اجتماعی-مطالعه-موردی-زندانیان-شهرستان-بوکان.doc‎Cachedهدف مقاله حاضر بررسی رابطهی بین اعتماد اجتماعی (اعتماد بینشخصی، اعتماد …
جمعیت آماری این پژوهش ۲۰۰ نفر از جمعیت آماری به شیوه نمونهگیری تصادفی برای ….
فرهنگی موثر بر احساس امنیت زنان (۲۹-۱۵) ساله (مطالعه موردی شهر تهران) انجام داده اند،
این … در افراد را شکل می دهنددر سطح میانی، روابط میان نهادهای سیاسی، اجتماعی و
اقتصادی …
[DOC] منابع – نیروی انتظامی
journals.police.ir/…/fbe944f3366ffa21761770d22652a53dae22e569.docx‎Cached
Similarمروری بر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی …. ش، به
بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان در شهرستان تهران پرداخت. … جمعیت آماری
تحقیق را، افراد ۲۰ تا۸۰ سال شهر مالمو سوئد تشكیل داده و حجم نمونه در آن۵۶۰۰ نفر در
…. “بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان تهرانی (با تاکید بر رسانه‌های جمعی،

[PDF] Download – نیروی انتظامی
police.ir/uploads/فصلنامه%۲۰شماره%۲۰۳۱٫pdf‎Cached
Similarتاثیر اجرای طرح امنیت اخالقی برمیزان احساس امنیت شهروندان شهرستان کنگاور …
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سختگیری افکار عمومی در برابر جرایم با تاکید ….
تقریبی از بزهکاری ها و انحرافات، نشــان می دهند، چه کســانی از کل جمعیت بزهکاران و
…… اخالقي براحساس امنیت افراد و عملکرد پلیس در کنترل نرخ جرائم اخالقي
شهرستان …
علوم اجتماعی – راه دکتری
phdkonkoor.com/بانک-پایان‌نامه/علوم-اجتماعی.html‎Cached4 سپتامبر ۲۰۱۶ … بررسی تاثیرپذیری وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی از توسعه
… شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان. سنجش میزان
احساس امنیت اجتماعی زنان (موردی شهر تهران) … عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش افراد به
مقوله طلاق … تاثیر عوامل جمعیتی بر گرایش های سیاسی دانشجویان.
[PDF] متن کامل (PDF)
journals.iau-garmsar.ac.ir/soc/library/upload/…/af_93939232-8.pdf‎Cached
Similarﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻤﯿﺮم. دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻘﯿﻘﺘﯿﺎن. ۱٫ ، ﻣﺼﻄﻔﯽ
اﻣﯿﺪي. ۲ …. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﻬﺮان. (. ﺳﺎﻟﮏ …. ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺳﺎﻧﻪ اي در …. از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ….. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن
. “).
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن
ssoss.ui.ac.ir/article_17093_43e3f109a8bd70db0f1a155edbec5c26.pdf‎Cached16 نوامبر ۲۰۱۳ … اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﻠﻖ دارد . ﻧﻮروزي و ﻓﻮﻻدي ﺳﭙﻬﺮ. ) ۱۳۸۸(. در ﭘ. ﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ. در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن. ۱۵٫ ﺗﺎ. ۲۹٫ ﺳﺎل ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ.

نوشته شده درآذر ۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top