بررسی عددی آب شستگی در اطراف پایه های پل با استفاده از نرم افزار Flow-3D

  • مقاله با عنوان: بررسی عددی آب شستگی در اطراف پایه های پل با استفاده از نرم افزار Flow-3D  • نویسندگان: الهه کیانپور ، سعید عباسی  • محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۹۳   • محور: سازه های هیدرولیکی  • فرمت فایل: PDF و شامل ۷ صفحه می باشد.   چکیــــده: آب شستگی اطراف پایه‌های پل یکی از مهمترین دلایل عدم پایداری و تخریب پل‌ها می‌باشد و همه ساله خسارات زیادی را به آنها وارد می‌کند. اهمیت این موضوع در هنگام وقوع سیلاب که بیشترین نیاز به راه های دسترسی وجود دارد، بیشتر نمود پیدا خواهد کرد. از این رو کاهش میزان آب شستگی سال‌ها مورد بررسی مهندسین هیدرولیک قرار گرفته است و تاکنون مطالعات زیادی جهت تخمین عمق و شدت آب شستگی اطراف پایه های پل ان …

بررسی عددی آبشستگی در اطراف پایه های پل با استفاده از نرم افزار …
www.civilica.com/Paper-NCCE08-NCCE08_0524=بررسی-عددی-آبشستگی-در-اطراف-پایه-های-پل-با-استفاده-از-نرم-افزار-Flow-3D.html‎Cached
Similarمقاله بررسی عددی آبشستگی در اطراف پایه های پل با استفاده از نرم افزار Flow-3D,
در هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران (۸th National Congress On Civil Engineerin) …
بررسی عددی پدیده آبشستگی در اطراف پایه های پل با استفاده از نرم …
www.civilica.com/Paper-ICSAU02-ICSAU02_0467=بررسی-عددی-پدیده-آبشستگی-در-اطراف-پایه-های-پل-با-استفاده-از-نرم-افزار-Flow-3D…‎Cachedمقاله بررسی عددی پدیده آبشستگی در اطراف پایه های پل با استفاده از نرم افزار Flow
-۳D, در دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری (۲nd international …
بررسی عددی آب شستگی در اطراف پایه های پل با استفاده از نرم افزار …
civil.sellfile.ir/prod-196582-بررسی+عددی+آب+شستگی+در+اطراف+پایه+های+پل+با+استفاده+از+نرم+افزار+Flow_3D.html‎Cachedمقاله با عنوان: بررسی عددی آب شستگی در اطراف پایه های پل با استفاده از نرم افزار
Flow-3D. • نویسندگان: الهه کیانپور ، سعید عباسی. • محل انتشار: هشتمین کنگره …
[PDF] ﭘﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﮑﺎف ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن اﻃﺮاف ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪدي اﺛﺮ ﻋﺮض – دانش آب و خاک
water-soil.tabrizu.ac.ir/article_1538_fea00145614912a4f16df4808ed90cf9.pdf‎Cachedﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ. ،. اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﺎف در ﭘﺎﯾﻪ. ﻫﺎي. ﭘﻞ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در. اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺟﺮﯾﺎن اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ. ﭘﻞ ….
ﻫﺎي. ﺷﮑﺎف. دار. ﺑﺎ. ﻋﺮﺿﻬﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺷﮑﺎف ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم. اﻓﺰار. FLOW-3D. و ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از …
[PDF] ﭘﻞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻋﺪدي آﺑﺸﺴﺘ
https://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/38012/6021‎Cached
Similarﻳﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻞ. ﻫﺎ، آﺑﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ اﻃﺮاف ﭘﺎﻳﻪ. ﻫﺎي ﭘﻞ اﺳـﺖ . ﭘﻞ. ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
آﺑﺸﺴﺘﮕﻲ …. ﻣﻮﺿﻌﻲ در ﭘﺎﻳﻪ. -. ﻫﺎي ﭘﻞ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﺤﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺰروﻣﺪي را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل. (CFD). ،. Flow
-۳D … ﺳﺎزي ﭘﺎﻳﻪ. ﻫﺎي ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. CFD. ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪي ﻓﻠﻮﺋﻨـﺖ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮات ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﺮ.
ﺟﺮﻳـﺎن …. اﻓﺰار ﮔﻤﺒﻴﺖ. ۱٫ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ. در . اﻳﻦ ﻧﺮم. اﻓﺰار ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺪل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻃﺮاﺣﻲ از ﭘـﺎﻳﻴﻦ
ﺑـﻪ ﺑـﺎ. ﻻ.
[PDF] 3D NUMERICAL INVESTIGATION OF FLOW PATTERN AND BED …
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/63113891106.pdf‎Cached
Similarﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در اﺑﺘﺪا. ﻣﯿﺪان ﻣ. ﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ. ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار. GAMBIT. ﺷﺒﮑﻪ …. ﺑﺮ
روی ﺟﺮﯾﺎن آﺷﻔﺘﻪ و آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾـﻪ. ﻫـﺎی. ﭘﻞ ﺑﺼﻮرت ﻋﺪدی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ]. ۹[. وﻟـﯽ در.
بررسي عددي آبشستگي در اطراف پايه هاي پل با استفاده از نرم افزار …
elmnet.ir/mlt/20240335‎Cachedشبیه سازی عددی الگوی جریان و پیش بینی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل دایروی
با حفاظت شکاف و صفحات مستغرق با استفاده از نرم افزار FLOW-3D.
بررسی عددی آب شستگی در اطراف پایه های پل با استفاده از نرم افزار …
www.tpbin.com/…/بررسی-عددی-آب-شستگی-در-اطراف-پایه-های-پل-با-استفاده-از-نرم-افزار-Flow-3D‎Cachedدر این تحقیق با توجه به ماهیت سه بعدی جریان اطراف پایه ها از نرم افزار سه بعدی
Flow-3D جهت مدلسازی جریان و آب شستگی استفاده گردید. نرم افزار Flow-3D یک مدل

شبیه سازی عددی جریان و انتقال رسوب در اطراف پایه پل – پایگاه داده های …
www.tpbin.com/article/17793‎Cachedدر این تحقیق با بهره گیری از نرم افزار FLOW-3D، الگوی جریان و انتقال بار بستر
… بررسی نتایج نشان می دهد که مقادیر عمق آبشستگی تخمین زده شده توسط مدل … بر
آبشستگی پایه پل ماشکید شهرستان سراوان با استفاده از مدل عددی HEC-RAS 4.0 …
شبیه سازی عددی جریان متلاطم در اطراف گروه پایه های پل با نرم افزار …
۱۰۰۱daneshjo.ir/شبیه‏سازی-عددی-جریان-متلاطم-در-اطراف/‎Cachedشکل و عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل در درجه اول به شکل هندسی پایه پل …
و عدم حضور چاله آبشستگی با استفاده از نرم افزار Flow-3D Ver.10.0.1 می باشد. …
این بررسی شامل مطالعه سرعت‌ها، خطوط جریان، بردارهای سرعت و ذرات نشانگر می‌باشد.

نوشته شده درآذر ۷, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top