بررسی شاخص معیارهای تصمیم گیری در تصمیم گیری مدیران نظام سلامت

چکیده: در این مقاله سعی شده است که شاخص معیارهای تصمیم گیری در تصمیم گیری مدیران نظام سلامت را بررسی و تحلیل کند. ابزار پژوهش مصاحبه بوده و شرکت کنندگان پژوهش شامل ۳۰ نفر از اعضای نظام سلامت در سطوح مختلف هستند. به دلیل کیفی بودن پژوهش پس از کد گذاری های جواب های داده شده و استفاده از روش های آماری، نتایج دسته بندی گردیده است. یافته ها اعلام می دارد در اغلب مواقع (۵۰ – ۷۰ درصد) بحران ها اثر زیادی در تصمیم گیری مدیران نظام سلامت می گذارد که باید مقدار تأثیرگذاری این نقص را با اطلاع از آیین نامه ها و شیوه ی عملکرد در بحران ها به حداقل میزان کاهش داد. ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها. ۱۳۹۲ تعداد صفحات: ۸ …

بررسی شاخص معیارهای تصمیم گیری در تصمیم گیری مدیران نظام سلامت
efrosh.sellfile.ir/prod-195313-بررسی+شاخص+معیارهای+تصمیم+گیری+در+تصمیم+گیری+مدیران+نظام+سلامت.html?…‎Cachedچکیده: در این مقاله سعی شده است که شاخص معیارهای تصمیم گیری در تصمیم گیری
مدیران نظام سلامت را بررسی و تحلیل کند. ابزار پژوهش مصاحبه بوده و شرکت …
[PDF] بررسی شاخص معیارهای تصمیم گیری در تصمیم گیری … – سیویلیکا
www.civilica.com/PdfExport-ICMM01_0053=بررسی-شاخص-معیارهای-تصمیم-گیری-در-تصمیم-گیری-مدیران-نظام-سلامت.pdf
ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ – ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻬﺎ. ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.
com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ:.
[PDF] بررسی شاخص معیارهای تصمیم گیری در تصمیم گیری مدیران نظام سامت
www.civilica.com/PdfExport-ICPEEE01_0773=بررسی-شاخص-معیارهای-تصمیم-گیری-در-تصمیم-گیری-مدیران-نظام-سامت.pdf‎Cachedﺯﻫﺮﺍ ﺗﺎﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﮋﺍﺩ – ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯ. ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ.
بررسی شاخص معیارهای تصمیم گیری در تصمیم گیری مدیران نظام …
word-amade.ir/…/بررسی-شاخص-معیارهای-تصمیم-گیری-در-تصمی/‎Cached1 آگوست ۲۰۰۸ … برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید. فایل بررسی شاخص معیارهای
تصمیم گیری در تصمیم گیری مدیران نظام سلامت که برای دانلود شما …
بررسی شاخص معیارهای تصمیم گیری در تصمیم گیری مدیران نظام سلامت
filez-bs.refblogs.ir/page-1248413.html‎Cached6 سپتامبر ۲۰۱۶ … filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:
۵۰۰px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff …
[DOC] عنوان مقاله: شاخصهای عملکرد مدیران
www.pogc.ir/Portals/0/maghalat2/seri15/900530-4.doc‎Cached
Similarاصولاً تعریف شاخصهای قابل اندازه گیری یکی از ملزومات اساسی هر نوع برنامه ریزی
است. … کمیت بیان کرده و آنها را قابل بررسی و ارزشیابی می کند، شاخــــص نام می
گیرد، … میزان تحقق اهداف سازمان، یکی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد مدیر است.
… مدیـران اثربخش طی تعاملات و تصمیم گیریهای روزانه خود همواره زنجیره ای از این اجزا

[PDF] ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي : ﺑﺨﺶ اول ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره : ﺑﺨﺶ دوم ﺗﺼ
itc.sutech.ac.ir/sites/itc.sutech.ac.ir/…/DM%20for%20B.Sc_..pdf‎Cached
Similarﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي. ﺑﺴﻴﺎري از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﻮن اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ
…. ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳـﻪ و. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
… ﺷﺎﺧﺺ. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي. ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ. ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي. ﺷﻜﻞ. ۲-۱-. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي

[XLS] ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls‎Cached
Similar27, 27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان مجتمع
فولاد اهواز … ۴۱, ۴۱, بررسی نقش سیستم های مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران
سازمان … ۶۵, ۶۵, بررسی معیار های موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر
اساس مدل … سیتماتیک و غیر سیتماتیک آن بااستفاده از شاخص توبین در بورس
۸۰ـ۱۳۷۶ …
[PDF] جزوه آموزشي اصول تصميم سازي و تصميم گيري.pdf
maj.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=aa1043e6-be30-4c43-8877…‎Cachedاﺻﻮل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزي و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي. ﺑﺎﻧﯿﺰ. ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾـﺖ اﺻـﻮل و ﻓﻨـﻮن. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزي و ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي.
و. آﺷﻨﺎ. ﻧﻤﻮدن. ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن …. را ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . درواﻗﻊ،. راه. ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ. را … ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه
اﺳﺎس ﻓﺮض ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ذﯾـﺮﺑﻂ را. ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳ. ﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ. آن ﻫﺎ.
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری DSS – FUMblog
fumblog.um.ac.ir/fumindex.php?op=Default&postCategoryId=1347…‎SimilarMIS(Management Information System) یا سیستمهای اطلاعات مدیریت: … DSSها جهت
تصمیمگیری در مواقعی که سابقه وجود ندارد، استفاده میشوند و نتایج بدست آمده … از
وضع سازمان داشته باشد و از طرف دیگر مدیر ارشد باید معیارهایی برای ارزیابی داشته
… در اين مقاله، پس از بررسي سير تحول سيستمهاي اطلاعاتي و ماهيت متغير منافع آنها
، …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top