بررسی رابطه بین مهارت های سازمانی مدیریت زمان و اثر بخشی سازمانی مدیران ارشد دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی تهران

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین مهارت سازمانی مدیریت زمان و اثربخشی سازمانی مدیران واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در استان تهران در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل كليه مدیران ارشد دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی تهران به تعداد (N=456) نفر بوده است که حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» 210 نفر برآورد گردید که این تعداد ابتدا به شیوه نمونه‌گيری تصادفی ساده و تصادفی طبقه‌اي از جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری دادهها، دو پرسشنامه محقق ساخته بوده که اولی بر مبنای مدل مدیریت زمان آلن لیکین (۱۹۹۴) مشتمل بر ۲۶ گویه و دومی پرسشنامه اثربخشی سازمانی مبتنی بر نظریه تالگوت پارسونز (۱۹۶۹) مشتمل بر ۱۹ گویه در طیف ۵ درجهای لیکرت بوده است. روایی ابزارها …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – بانك اطلاعات پايان نامه
www.iauctb.ac.ir/fa/thesis/bodyView/1133‎Cachedعنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین مهارت های سازمانی مدیریت زمان و اثر بخشی
سازمانی مدیران ارشد دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی تهران. دانشكده : دانشکده روانشناسی
.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
www.iauctb.ac.ir/fa/thesis/‎Similar33, زمان به مثابه‌ي كنشگر در نمايشنامه هاي چخوف, حمید رضا میرزایی زاده, دانشکده هنر,
نمايش … دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, مدیریت رسانه و روابط عمومی, ۱۳۹۵-
۰۶-۲۷ …. ۱۰۰, اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در برقراری ارتباط موثر بین دانش
آموزان پسر ….. ۲۷۹, بررسی تطبیقی نقش ارتباطات میان فردی و سازمانی در میان
مدیران و …
پايان نامه هاي دفاع شده – پرديس البرز دانشگاه تهران
alborz.ut.ac.ir/ThesisDefendedList.php‎Similar۹۵/۷/۱۳, دکتر احمد مومني راد, حقوق بين الملل, بررسي تاثير پذيري حقوق ايران از
حقوق بشر … بررسي تطبيقي بمنظور شناسايي نقش احساسات پرسنل و شيوه رهبري
مديران در … مديريت مالي, بررسي رابطه قيمت طلا و نفت و رشد اقتصادي, کارشناسي
ارشد …. سازماني با نقش ميانجي نوآوري (مورد مطالعه: شركت هاي فعال نفت و گاز شهر
تهران) …
بررسی رابطه بین مهارت های سازمانی مدیریت زمان و اثر بخشی سازمانی …
www.tfile.blogsky.com/1395/06/10/post-2815/‎Cached31 آگوست ۲۰۱۶ … بررسی رابطه بین مهارت های سازمانی مدیریت زمان و اثر بخشی سازمانی مدیران ارشد
دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی تهران. پژوهش حاضر به منظور بررسی …
[PDF] ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ در و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻫﺎي ﻓ – پژوهش در مدیریت ورزشی و …
jrsm.khu.ac.ir/article-1-1761-en.pdf‎Cachedارﺗﺒﺎط ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻓﺮدي. و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن. در. ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﺑﺪﻧﯽ. اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن. زﻫﺮا ﻋﻠﻢ …
داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. ***. ﻣﺮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻬﺮ ري (ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم)
…… ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان. … ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣـﺎن و اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ ﻣـﺪﯾﺮان … ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران.
مدیریت (تمامی گرایش ها) – پرتال پروژه های دانشگاهی
parsproje.com/pn/92-mo.html‎Cached
SimilarSA106- پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در دانشگاه پیام نور …
SA73- بررسي رابطه بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران-اداره …
SAN36- ارزیابی کار و زمان در تلویزیون های تولیدی یک شرکت … MO6- بررسی
میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران ارشد شرکت
های برق …
[XLS] پایان نامه ها – دانشگاه شهید بهشتی
sbu.ac.ir/Cols/FEP/Documents/پایان%۲۰نامه%۲۰ها.xlsx
۱۳, ۱۲, برسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و نگرش آنان نسبت به مشارکت در
تصمیم … ۱۹, ۱۸, بررسی مقایسه ای فرهنگ سازمانی مدارس دولتی و غیرانتفاعی در دوره
های متوسطه …. ۴۵, ۴۴, بررسی رابطه مهارتهای انسانی مدیران و اثربخشی آنها از دیدگاه
دبیران …. فراغت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران با توجه به ویژگی های
فردی …
تبیین رابطه مهارت‌های مدیریتی مدیران با جو سازمانی مدارس و رضایت …
jinev.iaut.ac.ir/article_521612.html‎Cachedجهت بررسی سؤالات از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی دو نمونه مستقل،
تحلیل … بین مهارت‌های مدیریتی با جو سازمانی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود
دارد و …. و سایر بخش های اجتماع نیز از اثربخشی، کارایی و اعتبار بالایی برخوردار
خواهند …. یافت که مهارت‌های مدیران ارشد دانشگاه در ایجاد رضایت شغلی اساتید تأثیر
دارند.
[XLS] ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls‎Cached
Similar1, 1, بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران, مجتبی … ۲۵, ۲۵,
ارزیاب مهارتهای مدیریتی مورد نیازمدیران در صنعت برق استان مازندران, سیف اله یزدی
… ۲۷, ۲۷, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان مجتمع
فولاد …. ۸۹, ۸۹, بررسی اثر بخشی فعالیتهای ترویجی انجام شده در زمینه بیمه های عمر

بررسی رابطه بین مهارت‌های سازمانی مدیریت زمان و اثربخشی … – شناسنامه
dl.nlai.ir/UI/fd64a7bd-8179-4c05-bfba-c074b28abb23/Catalogue.aspx
بازدید. عنوان: بررسی رابطه بین مهارت‌های سازمانی مدیریت زمان و اثربخشی سازمانی
مدیران ارشد دانشکده‌های دانشگاه آزاد اسلامی تهران. پديدآور: خنکدار، مریم، ۱۳۶۴ -. همکار: …

نوشته شده درآذر ۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top