بررسي عددي خنك كاري لايه اي پره هاي توربين گاز

            در اين مقاله جريان اطراف يك پره روتور توربين گاز به منظور بررسي خنككاري شبيه سازي شده است. اين كار با استفاده از معادلات متوسطگيري شده رينولدز ۱ و به كمك كد فلوئنت انجامشده است. در كارهاي تجربي انجام شده در اين زمينه به منظور رسيدن به شرايط واقعيتر در مساله از چندين پره به صورت كسكيد استفاده ميشود اما در كار عددي حاضر به منظور كاهش حجممحاسبات از شرط مرزي تكرار ۲براي مدل كردن كسكيد پره استفاده شده است. بررسي چندين مدل آشفتگي از بين مدلهاي آشفتگي دو بعدي نشان ميدهد مدلkω-SST نسبت به ساير مدلهاي دو معادلهاي آشفتگي نتيجه بهتري ارائه ميدهد. در اين كار علاوه بر مدلهاي دو معادلهاي، مدل چهار معادلهاي v2f نيز بررسي شده است. به منظور بررسي تأثير خنككاري لايهاي، يك پره بدون اعمالخنككاري لايهاي با حالتي كه خنككاري لايهاي اعمال ميشود مقايسه شده است. درخنك …

مقاله شبیه سازی عددی خنک کاری لایه ای حول یک پره توربین گاز با …
www.civilica.com/Paper-NCFDACCI05-NCFDACCI05_056=شبیه-سازی-عددی-خنک-کاری-لایه-ای-حول-یک-پره-توربین-گاز-با-استفاده-از-ره…‎Cachedمقاله شبیه سازی عددی خنک کاری لایه ای حول یک پره توربین گاز با استفاده از …
بررسی خنک کاری پره های توربین گاز E3 با استفاده از نرم افزار ANSYS-CFX …
SID.ir | شبيه سازي عددي خنك كاري لايه اي سه بعدي آشفته غير قابل …
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=49379‎Cached
Similarخنك كاري لايه اي در موارد متعددي كاربرد دارد كه از جمله آنها مي توان خنك كاري پره هاي …
كاري لايه اي سه بعدي آشفته غير قابل تراكم روي يك سطح صاف به روش عددي مورد
بررسي … آشفتگي، شبيه سازي گردابه هاي بزرگ، روش حجم محدود، پره هاي توربين هاي
گاز.
بررسی عددی خنک کاری لایه ای پره های توربین گاز – دانلود فایلهای …
www.goodfile.blogsky.com/1395/06/09/post-24686‎Cached30 آگوست ۲۰۱۶ … بررسی عددی خنک کاری لایه ای پره های توربین گاز در این مقاله جریان اطراف یک پره
روتور توربین گاز به منظور بررسی خنککاری شبیه سازی شده …
شبیه سازی عددی خنک کاری لایه ای حول پره توربین گاز توسط رهیافت …
mej.aut.ac.ir/article_594_0.html‎Cachedجهت بررسی دقیق جریان، مدل سازی به صورت سه بعدی حول هندسه پره توربین گاز (
ایرفویل با در نظر گرفتن سوراخ های خنک کاری) انجام شده و دمای سیال ورودی و دمای
سطح …
بررسي عددي خنك كاري لايه اي پره هاي توربين گاز – میترا فایل
mitrafile.ir/doc-75-بررسي-عددي-خنك-كاري-لايه-اي-پره-هاي-تو/‎Cached30 سپتامبر ۲۰۱۶ … در اين مقاله جريان اطراف يك پره روتور توربين گاز به منظور بررسي خنككاري شبيه
سازي شده است. اين كار با استفاده از معادلات متوسطگيري شده …
[PDF] طراحی و مدل سازی خنک کاری پره ثابت توربین با استفاده از جریان جت …
www.irost.org/articledown?36,Aero2015_Aero2015P521…pdf‎Cachedﮐﺎري ﻻﯾﻪ، ﺑﺮ روي ﭘﺮه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮرﺑﻮﺟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدي ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي. ﺷﺪه اﺳﺖ . ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪل ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﻔﺘﮕﯽ، ﻣﺪل ﺗﻮرﺑﻮﻻﻧﺴﯽ k-ε. RNG. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي … واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮرات. –
. ﺟﺖ ﺑﺮﺧﻮردي. -. ﭘﺮه ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﮔﺎز. -. ﺧﻨﮏ. ﮐﺎري ﻻﯾﻪ اي. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﺮﺧﻮردي. و ﺧﻨﮏ ﮐﺎري …
خنک کاری لایه ای – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=خنک+کاری+لایه+ای&topic_1…‎Cachedبررسی عددی تأثیر شیب بالادست جریان روی عملکرد خنک‌کاری لایه‌ای با استفاده …
در این پایان نامه به بررسی و بهینه سازی خنک کاری لایه ای پره های توربین گازی با …
بررسی عددی خنک کاری پره های توربین گاز – پژوهشگاه علوم و فناوری …
ganj.irandoc.ac.ir/articles/527467‎Cachedاویرایش شده بررسی عددی خنک‌کاری پره‌های توربین گاز … دما و دبي سيال خنک از
پارامترهاي مهم در خنک‌کاري لايه‌اي پره‌هاي توربين است. در حالت ساکن نشان داده شده که
با …
بررسي عددي خنك كاري لايه اي پره هاي توربين گاز – بهترین سایت خرید …
bestfile3.sellfile.ir/prod-197070-بررسي+عددي+خنك+كاري+لايه+اي+پره+هاي+توربين+گاز.html
در اين مقاله جريان اطراف يك پره روتور توربين گاز به منظور بررسي خنككاري شبيه
سازي شده است. اين كار با استفاده از معادلات متوسطگيري شده رينولدز ۱ و به كمك كد …
بررسي عددي خنك كاري لايه اي پره هاي توربين گاز – پایگاه ثبت مشاغل …
ads.servicebartar.ir/?p=11536‎Cached6 ا کتبر ۲۰۱۶ … در اين مقاله جريان اطراف يك پره روتور توربين گاز به منظور بررسي خنككاري شبيه
سازي شده است. اين كار با استفاده از معادلات متوسطگيري شده …

نوشته شده درآذر ۴, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top