بررسي خمش سه نقطه اي با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود معيارهاي آسيب نرم و برشي

              در اين مقاله شبيه سازي اجزاي محدود فرآيند خمش سهنقطهاي با استفاده از دو معيار شروع آسيب نرم و برشي ۱ مكانيك آسيب پيوسته ۲ بررسي ميشود. سپسنتايج با شبيه سازي همبلي و ديگرانبا استفاده از معيار ريس و تريسي ۳ مقايسه شدهاست. در اين مقاله تغييرات خواص ماده با رشد آسيب در حين خمش در نظر گرفته ميشود. شروع ترك، آسيب در ضخامت ورق و نيروي شكلدهي بااستفاده از دو معيار نرم برشي بررسي شد. نتايج بهدست آمده با شبيه سازي همبلي و ديگران با استفاده از معيار ريس و تريسي مطابقت دارد. از طرفي با توجه به برخي ويژگيهاي آسيب مثل تمركز محلي آسيب، معيار شروع آسيب برشي براي پيشبيني شروع ترك در ورق، در مقابل معيار شروع آسيب نرم نتايج بهتري به دست ميدهد. نتايج حاصل از شبيه سازي براي نيروي شكلدهي با استفاده ازمعيارهاي آسيب با نتايج تجربي انطباق بيشتري دارند. نيروي شكلدهي …

بررسي خمش سه نقطه اي با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود معيارهاي …
ads.servicebartar.ir/?p=11521‎Cached6 ا کتبر ۲۰۱۶ … در اين مقاله شبيه سازي اجزاي محدود فرآيند خمش سهنقطهاي با استفاده از دو معيار شروع
آسيب نرم و برشي ۱ مكانيك آسيب پيوسته ۲ بررسي ميشود.
بررسی خمش سه نقطه ای با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود معیارهای …
tfile.blogsky.com/1395/06/10/post-3077/‎Cached31 آگوست ۲۰۱۶ … در این مقاله شبیه سازی اجزای محدود فرآیند خمش سهنقطهای با استفاده از دو معیار شروع
آسیب نرم و برشی ۱ مکانیک آسیب پیوسته ۲ بررسی میشود.
بررسی خمش سه نقطه ای با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود معیارهای …
www.goodfile.blogsky.com/1395/06/09/post-24701/‎Cached30 آگوست ۲۰۱۶ … بررسی خمش سه نقطه ای با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود معیارهای آسیب نرم و
برشی در این مقاله شبیه سازی اجزای محدود فرآیند خمش سهنقطهای با …
بررسی خمشسه نقطهای با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود معیارهای …
www.civilica.com/Paper-RCME01-RCME01_022=بررسی-خمشسه-نقطهای-با-استفاده-از-شبیه-سازی-اجزای-محدود-معیارهای-آسیب-نرم-و-برشی.html‎Cachedبررسی خمشسه نقطهای با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود معیارهای آسیب نرم و
برشی … محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک … در این پژوهش شبیهسازی
اجزای محدود فرآیند خمش سهنقطهای با استفاده از دو معیار شروع آسیب نرم و برشی ۱ …
تحت بارگذاری خمش سه نقطه ای به کمک حل عددی و شبکه عصبی · بررسی تاثیر عمق و

بررسي خمش سه نقطه اي با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود معيارهاي …
۱۸p.ir/doc-39-بررسي-خمش-سه-نقطه-اي-با-استفاده-از-شبي/‎Cached7 ا کتبر ۲۰۱۶ … در این مقاله شبیه سازی اجزای محدود فرآیند خمش سهنقطهای با استفاده از دو معیار شروع
آسیب نرم و برشی ۱ مکانیک آسیب پیوسته ۲ بررسی میشود.
بررسي خمش سه نقطه اي با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود معيارهاي …
word-amade.ir/…/10/…/بررسي-خمش-سه-نقطه-اي-با-استفاده-از-شبيه/‎Cached11 ا کتبر ۲۰۰۹ … بررسي خمش سه نقطه اي با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود معيارهاي آسيب نرم و
برشي با موضوع مكانيك آسيب پيوسته, معيار شروع آسيب نرم و …
مكانيك آسيب پيوسته – دانلود مستقیم
word-amade.ir/download/tag/مكانيك-آسيب-پيوسته/‎Cachedبرای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید فایل بررسي خمش سه نقطه اي با
استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود معيارهاي آسيب نرم و برشي که برای دانلود شما …
[PDF] دریافت فایل
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/537248‎Cachedدهي غلتکي. سرد. با استفاده از شبيه. سازي اجزاي. محدود. استاد راهنما. دکتر مهد. ي.
سلمان. ي. تهران. ي …. هت بت استفتده اج عيت برشي وتتيج بهتري ا ائ ي. دهد …. شكل.
دهي غلتكي سرد. با در نظر گرفتن. معيارهاي. آسيب. در. نرم. افزار. ABAQUS. 15. -2. 1
… شبيه. سازي فرايند خمش. سه نقطه. اي با در نظر گرفتن مد. ل. ها. ي. يآس. ب. ۳۱٫ -۳٫ -۴
. ۱٫
[DOC] Guidelines for Full Papers – 1
ssme.ir/files/1280.doc‎Cached
Similarشبيه سازي المان محدود توسط نرم افزار تحليلي ABAQUS/EXPLICIT انجام مي گيرد و
… آنها در اين مقاله از مكانيزم برشي در معيار شكست نرم استفاده کردهاند. … اين مقايسه
نشان ميدهد که روش اجزا محدود و معيار آسيب نرم، ابزار مناسبي براي …. همچنين با
استفاده از آزمايش خمش سه نقطهاي در دو جهت ۴۵ و ۹۰ درجه، پارامترهاي و c تعيين مي
گردند.
[PDF] اصل مقاله (۷۲۸ K) – مهندسی مکانیک مدرس
mme.modares.ac.ir/article_11393_bc989571e10fe05432daf7e9e1c0fc40.pdf‎Cached24 سپتامبر ۲۰۱۴ … اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺧﻤﺶ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ. اي و ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ. اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻤﺎن ﭼﺴﺒﻨﺪه. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي … اي در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ آﺳﯿﺐ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪل ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪه. دوﺧﻄﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ در ﻧﺮم
اﻓﺰار …. اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﺗﺮك … ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ
ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آن. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻋﺪدي و. اﺟﺰا. ء ﻣﺤﺪود اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و …

نوشته شده درآذر ۴, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top