اخلاق (دروس عمومی )

سوالات درس اخلاق اسلامی (دروس عمومی ) …

راهنمای انتخاب واحدهای معارف اسلامی
www.mau.ac.ir/maaref.htm‎Cached
Similarدروس وصیت نامه امام “ره” ، آشنایی با روانخوانی قرآن و همچنین درس آشنایی با مبانی
دفاع مقدس … الف) اندیشه ۱ ب) اندیشه ۲ ج) اخلاق د) تفسیر موضوعی (قرآن یا نهج
البلاغه).
[DOC] چارت دروس عمومی گروه معارف اسلامی
www.iauq.ac.ir/assets/old%20files/Charts/ch-dorus-omumi.doc‎Cached
Similarمثال :درس رياضي عمومي۱ كه پيشنياز درس رياضي عمومي ۲است. ب-درس وابسته :درسي
است كه قبل از … فلسفه اخلاق(باتكيه برمباحث تربيتي). عرفان عملي اسلام.
[PDF] ﻟﻴﺴﺖ دروس ﻋﻤﻮﻣﻲ
www.pnu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=11c82ebf-0a1c…‎Cached
Similarدروس ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ در ﭘﻨﺞ ﮔﺮاﻳﺶ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ درﺳﻲ زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺿﻤﻨﺎﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم …
اﺧﻼق. ﻛﺎرﺑﺮدي. ) ۲٫ ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ درس ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب. داﻧﺸﺠﻮ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ۱۲۳۳۰۳۳٫ ۲٫ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ.
دروس معارف عمومي – نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
nahad.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=36&pageid=28166‎Cachedدروس معارف اسلامی عمومی در دانشگاه، شامل ۱۶ درس در ۵ گرایش به شرح جدول ذیل است: …
یک درس به ارزش ۲ واحد از مجموعۀ دروس اخلاق اسلامی. ۳٫ یک درس به ارزش ۲ واحد از …
دانشکده مکانیک – لیست دروس عمومی – دانشگاه صنعتی شریف
www.mech.sharif.ir/web/mechfa/publiccourses‎Cached
Similarاخلاق اسلامی, ۲, ۳۷۱۲۶, فلسفه اخلاق (مباحث تربیتی), ۲٫ ۳۷۱۲۳, اخلاق … ۲-طبق
مصوبه مرکز معارف دانشگاه در هر نیمسال فقط اخذ دو واحد از دروس عمومی مجاز می باشد.
لیست دروس معارف و عمومی دانشگاه پیام نور / دروس جدید اضافه شده …
pnuna.com/1393/06/دروس-معارف-و-عمومی-دانشگاه-پیام-نور.html‎Cached
Similar27 آگوست ۲۰۱۴ … پیام نورنا : با توجه به تغییرات پیش آمده در دروس معارف و عمومی دانشگاه … دروس
عمومی که در ان سال پاس کردم شامل معارف اسلامی ۱و۲ اخلاق و تربیت …
جدول دروس عمومی دوره کاردانی ناپیوسته علمی- کاربردی
curriculums.uast.ac.ir/doroos%20omoomi/…/droose%20omoomi.htm‎Cached
Similarجدول دروس عمومی دوره کاردانی ناپیوسته علمی- کاربردی … گروه درس « اخلاق اسلامی»
شامل ۴ درس ( ۱ـ فلسفه اخلاق ۲ـ اخلاق اسلامی ۳ـ آئین زندگی ۴ـ عرفان عملی اسلام) …
اخلاق (دروس عمومی ) – پایگاه ثبت مشاغل سرویس برتر
ads.servicebartar.ir/?p=11023‎Cached6 ا کتبر ۲۰۱۶ … … تومان در ماه (ساده و تضمینی) · Home / تبادل پست / اخلاق (دروس عمومی ) … (دروس
عمومی ). اخلاق (دروس عمومی ). سوالات درس اخلاق اسلامی (دروس عمومی ) …
عناوین دروس عمومی معارف اسلامی – وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه
ziau.ac.ir/?part=menu&inc=menu&id=97‎Cached
Similarفلسفه اخلاق ( با تکیه بر مباحث تربیتی ). اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم ). آیین
زندگی ( اخلاق کاربردی ). عرفان عملی اسلام. ۲٫ ۲٫ ۲٫ ۲٫ ۳۲٫ ۳۲٫ ۳۲٫ ۳۲٫ ۳- انقلاب
اسلامی.
[PDF] دروس عمومی.pdf
sbu.ac.ir/…/دروس%۲۰دوره%۲۰کارشناسی%۲۰-%۲۰دروس%۲۰عمومی.pdf‎Cached
Similarدروس ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻫﺎ. ۲۱٫ ﻧﺎم درس. ﺷﻤﺎره درس. ﮔﺬراﻧﺪن. ۲٫ واﺣﺪ از اﯾﻦ ردﯾﻒ. اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ۲ …
ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق. (. ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ) ۰۲۲ -۱۰ -۲۳٫ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ. (. ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ. ) ۰۲۳ -۱۰ -۲۳٫

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top